lnwshop logo

ระบบจัดการข้อมูลการส่งซ่อมและรับคืนสินค้า

ระบบจัดการข้อมูลการส่งซ่อมและรับคืนสินค้า
ระบบจัดการข้อมูลการส่งซ่อมและรับคืนสินค้า thumbnail 1ระบบจัดการข้อมูลการส่งซ่อมและรับคืนสินค้า thumbnail 2ระบบจัดการข้อมูลการส่งซ่อมและรับคืนสินค้า thumbnail 3ระบบจัดการข้อมูลการส่งซ่อมและรับคืนสินค้า thumbnail 4
หมวดหมู่ โปรเจคสำเร็จรูป
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 6 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ
2.00/5 จาก 1 คน
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

โปรเจคเขียนด้วย Viusual studio 2008 ใช้ฐานข้อมูล Access

ไฟล์รูปเล่มโปรเจคครบถ้วน

ตัวอย่างไฟล์รูปเล่มดังนี้

 

 

บทที่ 1

บทนำ

 

1.1 ประวัติความเป็นมา

ประวัติการดำเนินธุรกิจ ของร้าน My Computer เป็นบริษัทที่จำหน่าย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับคอมพิวเตอร์รวมทั้งให้บริการในการซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดย ปัจจุบันการดำเนินงานของทางร้าน My Computer นั้นมีปริมาณข้อมูลประเภทต่างๆ จำนวนมาก ทั้งข้อมูลดิบและข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลหรือสารสนเทศ แต่ทางบริษัทยังมิได้มีการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็นระบบจึงทำให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บของข้อมูล เช่น ข้อมูลสูญหาย ข้อมูลมีความซ้ำซ้อนไม่เป็นระบบ ใช้ระยะเวลานานในการค้นหา เป็นต้น หัวข้อปริญญานิพนธ์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยส่งเสริมการบริการให้แก่ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผ่านทางระบบฐานข้อมูลที่จะนาเข้ามาเป็นตัวช่วยในการจัดเก็บ สืบค้น กระทั้งการวิเคราะห์ผลและรายงานข้อมูลของพนักงาน ประวัติของลูกค้าโดยทั่วไป ประวัติการซ่อมบำรุง ในเรื่องของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การเปลี่ยนอะไหล่และการรับประกันกับทางร้าน เป็นต้น

คุณวาสนา ประสิทธิ์ตระกูล(2548)กล่าวไว้ว่า ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันหากได้สังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัว จะพบเห็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์มากมายในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงในด้านของการทำงานซึ่งก็คงหนีไม่พ้นเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความสามารถในการประมวลผลที่แม่นยำระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างไม่ต้องสงสัย สังเกตได้จากคำนำหน้าคำศัพท์ที่มักจะใช้ตัวอักษรย่อของคำว่า electronic นำหน้ามีมาใหม่ให้เห็นเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวัน เช่น E-Banking, E-Service, E-Learning ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ย่อมอธิบายได้ว่า คอมพิวเตอร์มีบทบาทและความสำคัญเพียงไรกับชีวิตประจำวันของเรา เรียกได้ว่าแทบจะทุกสายงานเลยทีเดียวที่ต้องนำเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปใช้งานด้วยเสมอ” “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) เป็นระบบซึ่งรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศทั้งหมดในองค์กร และภายนอกองค์กรอย่างมีหลักเกณฑ์ จุดประสงค์ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจะเน้นให้ผู้บริหารมองเห็นแนวโน้มและภาพรวมขององค์กร                

จากปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการค้นหาและจัดเก็บ ข้อมูลต่าง ๆเกี่ยวกับบริษัท สิ่งที่จะพัฒนาก็คือ พัฒนาให้ระบบสามารถเช็คจำนวนสินค้าคงคลังได้, บันทึกข้อมูลการซ่อมลงในระบบได้, ตรวจสอบได้ว่ามีการรับเครื่องเข้ามาซ่อมเมื่อใด, พิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้าได้, พิมพ์รายงานการซ่อมของลูกค้าได้ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการ รวมถึงการลดความยุ่งยากภายในบริษัทได้อีกด้วย คุณกิตติ ภัคดีวัฒนกุล (2550)ได้กล่าวไว้ว่าการบริการ” (SERVICES) หมายถึงกิจกรรมที่ทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลในสิ่งอำนวยประโยชน์ที่ไม่สามรถมองเห็นได้ แต่สามรถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ การบริการ” (SERVICES) เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่สนองความต้องการของลูกค้า เช่น ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ร้านซ่อมโทรศัพท์ โรงเรียน โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล คลินิก ฯลฯ

 เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่ประกอบธุรกิจด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านการตลาดที่สูงจึงทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความจำเป็นอย่างมากต่อองค์กรเพื่อใช้สารสนเทศสำหรับการบริการและจัดการทั้งในทางตรงและทางอ้อม เช่น การจัดการข้อมูล การตัดสินใจการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจอยู่ได้และมีผลประกอบการที่น่าพอใจ ยิ่งถ้าสารสนเทศมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ จะทำให้ได้เปรียบในการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น การที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศที่ดีจะต้องอาศัยระบบจัดการฐานข้อมูลที่ดี และมีความยืดหยุ่นเป็นที่รวบรวมข้อมูลและสนับสนุนข้อมูลให้กับองค์กร ร่วมกับการสื่อสาร เป็นส่วนช่วยในการกระจายข้อมูลไปยังส่วนต่างๆ ขององค์กร ครรชิต มาลัยวงศ์ (2540)

 

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1เพื่อพัฒนาระบบบริการลูกค้า บริษัท My Computer นครปฐม

1.2.2เพื่อออกแบบระบบงานบริการลูกค้าในปัจจุบันของทางบริษัท My Computer นครปฐม

 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                1.3.1 ได้รูปแบบการพัฒนาระบบบริการลูกค้า บริษัท My Computer นครปฐม

1.3.2 ได้โปรแกรมการพัฒนาระบบบริการลูกค้า บริษัท My Computer นครปฐม

 

1.4 ขอบเขตของปริญญานิพนธ์

                1.4.1 บันทึกรายละเอียดของลูกค้าได้

1.4.2 บันทึกรายการส่งซ่อมได้

1.4.3 ตรวจเช็คสถานะรายการซ่อมได้

          1.4.4 ตรวจสอบสินค้าได้

        1.4.5 พิมพ์ใบรับสินค้าคืนได้

 

1.5 ขั้นตอนการดำเนินงานปริญญานิพนธ์

                1.5.1 ศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่จะทำปริญญานิพนธ์

1.5.2 ทำการเตรียมเอกสารและแบบเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์

1.5.3 เสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์

1.5.4 ศึกษาเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์

1.5.5 วิเคราะห์ระบบจากข้อมูล

1.5.6 ออกแบบระบบและฐานข้อมูล

1.5.7 ทำการเขียนโปรแกรม

1.5.8 ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม

1.5.9 ทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์

 

1.6 เครื่องมือที่ใช้

                1.6.1 ฮาร์ดแวร์

                                เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

                                หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Pentium Dual-Core

                                หน่วยความจำหลัก (Ram) 1 GB

                                หน่วยความจำสำรอง (Hard disk) 40 GB

1.6.2 ซอฟต์แวร์

                                Microsoft Window XP    

      Microsoft Access 2007

      Microsoft Visual Basic 2008

ความพึงพอใจ:
Tob cisco
13 พ.ย. 2560 09:41 น.
ขออนุญาติคับ ผมอยากทราบรายละเอียดว่า ทำอะไรได้บ้างคัฟ
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทย ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,154,265 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด516,488 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท22 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก