lnwshop logo

โปรเจคเว็บระบบหนังสือเวียน

โปรเจคเว็บระบบหนังสือเวียน
โปรเจคเว็บระบบหนังสือเวียน thumbnail 1โปรเจคเว็บระบบหนังสือเวียน thumbnail 2โปรเจคเว็บระบบหนังสือเวียน thumbnail 3โปรเจคเว็บระบบหนังสือเวียน thumbnail 4
หมวดหมู่ โปรเจคสำเร็จรูป
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 6 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

ระบบพัฒนาด้วย Dreamviewer โดยใช้ภาษา php

ไฟล์เล่มบทที่ 1-6

 

บทที่ 1

บทนำ

 

1.1 หลักการและเหตุผล

หนังสือเวียนเป็นหนังสือที่มีผู้รับเป็นจำนวนมาก เป็นหนังสือที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรดำเนินงานไปอย่างราบรื่น ซึ่งหนังสือเวียนส่วนใหญ่ยังใช้กระดาษ ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและเวลา เพราะต้องส่งต่อๆกัน นอกจากนี้ถ้าเป็นหนังสือเวียนลับก็มิอาจรักษาความปลอดภัยได้เท่าทีควร คนที่ไม่ต้องการให้รู้ อาจเข้าไปดูได้

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ทำโปรเจคจึงได้คิดจัดทำระบบหนังสือเวียนออนไลน์ โดยสามารถซ่อนข้อมูลลับในไฟล์ PDF (Portable Document Format)ขึ้นมา ซึ่งสามารถเข้ารหัสข้อมูลเป็นอักขระที่ไม่มีใครอ่านออกได้ แล้วจึงไปซ่อนในไฟล์ PDFอีกที่หนึ่ง เพื่อเป็นการปกปิดข้อมูลที่เป็นความลับบางอย่าง ที่ไม่อยากให้ใครรู้นอกจากผู้รับเท่านั้น เป็นการจัดระบบหนังสือ เวียนให้มีระบบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการประหยัดทรัพยากรและเวลาอีกด้วย

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.             เพื่อศึกษาการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลแบบกุญแจสมมาตร

2.             เพื่อศึกษาและคิดค้นอัลกอริทึมสำหรับการเข้ารหัสข้อมูลโดยใช้หลักการของ Ascii เข้ามาช่วย

3.             เพื่อให้องค์กรทำงานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

4.             เพื่อสร้างความปลอดภัยในการส่งหนังสือเวียนให้กับองค์กร

5.             เพื่อพัฒนาระบบหนังสือเวียนโดยสามารถซ่อนข้อมูลลับในไฟล์ PDF (Portable Document Format)

 

1.3 ขอบเขต

ระบบหนังสือเวียนออนไลน์ โดยสามารถซ่อนข้อมูลลับในไฟล์ PDFมีขอบเขตของระบบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น Web Applicationและส่วนของการซ่อนข้อมูล

 

 

ขอบเขตในส่วนของWeb Application

1.              ระบบจัดการตำแหน่งของพนักงาน

ผู้ดูแลระบบ

-                   สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลตำแหน่งของพนักงานได้ เช่น คณบดี รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

 

2.              ระบบจัดการข้อมูลพนักงาน

ผู้ดูแลระบบ

-                   สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลของพนักงานได้

-                   สามารถกำหนดสิทธิ์ให้กับพนักงานได้ เป็นการกำหนดให้พนักงานแต่ละคนจะมีสิทธิ์อะไรได้บ้าง เช่น คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการหลักสูตร อาจารย์ พนักงานฝ่ายการเงิน พนักงานฝ่ายวิชาการ เป็นต้น

พนักงาน

-                   สามารถเข้าสู่ระบบได้

-                   สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวได้ เฉพาะของตัวเอง

 

3.              ระบบจัดการประเภทของหนังสือเวียน

ผู้ดูแลระบบ

-                   สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลประเภทของหนังสือได้ เช่น หนังสือฝ่ายวิชาการ หนังสือฝ่ายการเงิน หนังสือฝ่ายเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

 

4.              ระบบรับ-ส่งหนังสือเวียน

ผู้ดูแลระบบ

-                   สามารถส่งหนังสือเวียนไปยังพนักงานได้ทุกคน

-                   สามารถส่งหนังสือเวียนได้ทุกประเภท

-                   สามารถกำหนดได้ว่าในการส่งแต่ละครั้งจะให้ใครเป็นผู้รับได้บ้าง

-                   สามารถกำหนดได้ว่าในการส่งแต่ละครั้งจะมีใครที่เห็นไฟล์ที่ซ่อน หรือใครไม่เห็นไฟล์ที่ซ่อน

-                   สามารถดูได้ว่าในการส่งหนังสือเวียนแต่ละครั้ง ใครบ้างที่ได้เปิดอ่านแล้ว ใครบ้างที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน

-                   สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ว่าเคยส่งหนังสือเวียนอะไรไปแล้วบ้าง

-                   สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ว่ามีพนักงานคนไหนเคยส่งหนังสือเวียนไปกี่ครั้งแล้ว ส่งให้กับใครบ้าง วัน เวลาที่ส่ง

 

พนักงาน(คณบดี)

-                   สามารถส่งหนังสือเวียนไปยังพนักงานได้ทุกคน

-                   สามารถส่งหนังสือเวียนได้ทุกประเภท

-                   สามารถกำหนดได้ว่าในการส่งแต่ละครั้งจะให้ใครเป็นผู้รับได้บ้าง

-                   สามารถกำหนดได้ว่าในการส่งแต่ละครั้งจะมีใครที่เห็นไฟล์ที่ซ่อน หรือใครไม่เห็นไฟล์ที่ซ่อน

-                   สามารถดูได้ว่าในการส่งหนังสือเวียนแต่ละครั้ง ใครบ้างที่ได้เปิดอ่านแล้ว ใครบ้างที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน

-                   สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ว่าเคยส่งหนังสือเวียนอะไรไปแล้วบ้าง

-                   สามารถรับข้อมูลหนังสือเวียนที่พนักงานคนอื่นส่งมาได้

-                   สามารถรับข้อมูลหนังสือเวียนที่มีการซ่อนไฟล์ได้ เมื่อผู้ส่งระบุ

-                   ระบบสามารถแจ้งเตือนทางอีเมล์ว่ามีใครส่งหนังสือเวียนให้กับเรา

 

พนักงาน(อื่นๆ)

-                   สามารถส่งหนังสือเวียนไปยังพนักงานได้ทุกคน

-                   สามารถส่งหนังสือเวียนได้เฉพาะประเภทหนังสือเวียนที่เราสังกัดเท่านั้น

-                   สามารถกำหนดได้ว่าในการส่งแต่ละครั้งจะให้ใครเป็นผู้รับได้บ้าง

-                   สามารถกำหนดได้ว่าในการส่งแต่ละครั้งจะมีใครที่เห็นไฟล์ที่ซ่อน หรือใครไม่เห็นไฟล์ที่ซ่อน

-                   สามารถดูได้ว่าในการส่งหนังสือเวียนแต่ละครั้ง ใครบ้างที่ได้เปิดอ่านแล้ว ใครบ้างที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน

-                   สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ว่าเคยส่งหนังสือเวียนอะไรไปแล้วบ้าง

-                   สามารถรับข้อมูลหนังสือเวียนที่พนักงานคนอื่นส่งมาได้

-                   สามารถรับข้อมูลหนังสือเวียนที่มีการซ่อนไฟล์ได้ เมื่อผู้ส่งระบุ

-                   ระบบสามารถแจ้งเตือนทางอีเมล์ว่ามีใครส่งหนังสือเวียนให้กับเรา

 

5.              ระบบสถิติ

-                   ระบบสามารถแสดงกราฟเปรียบเทียบประเภทของหนังสือเวียน ในเรื่องของจำนวนการส่งหนังสือเวียน โดยแยกเป็นแต่ละเดือนและปี

-                   ระบบสามารถแสดงกราฟเปรียบเทียบจำนวนการส่งหนังสือเวียนของแต่ละฝ่าย โดยแยกเป็นแต่ละเดือนและปี

-                   ระบบสามารถแสดงกราฟเปรียบเทียบจำนวนการส่งหนังสือเวียนของแต่ละพนักงาน โดยแยกเป็นแต่ละเดือนและปี

-                   กราฟดังกล่าวสามารถแสดงเป็นทั้งกราฟแท่งและกราฟเส้น

 

ขอบเขตในส่วนของ การซ่อนข้อมูล

1.             คีย์ที่ใช้ในการเข้ารหัส

-                   โดยในการเข้ารหัส ระบบจะใช้คีย์ในการเข้ารหัส ซึ่งคีย์นี้มาจาก E-mail Address ของผู้ส่ง

-                   โดยระบบจะนำE-mail Address มาทำกระบวนการย่อยด้วย function AVP32ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เขียนขึ้นมาเอง แล้วนำผลลัพธ์จากการย่อย ซึ่งจะได้เป็นเลขฐาน 10 จำนวน 8 ตัว มาทำการเข้ารหัส

2.             การเข้ารหัสข้อมูล

-                   ตัวระบบจะมีการให้เลือกไฟล์ 2 ไฟล์ โดยไฟล์แรกให้เลือกไฟล์ PDFเท่านั้น และไฟล์ที่ 2 เป็นไฟล์ข้อมูลลับที่ต้องการส่ง

 

-                   โดยระบบจะทำการเข้ารหัสข้อมูลของไฟล์ที่ 2  ก่อนแล้วจึงนำไปซ่อนในไฟล์ PDFหลังจากนั้นจึงส่งไปให้ผู้รับ

 

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทย ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,154,265 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด516,488 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท22 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก