lnwshop logo

ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล

ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล
ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล thumbnail 1ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล thumbnail 2ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล thumbnail 3ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล thumbnail 4ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล thumbnail 5ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล thumbnail 6ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล thumbnail 7ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล thumbnail 8
หมวดหมู่ โปรเจคสำเร็จรูป
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 3 พ.ค. 2558
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

ไฟล์ที่จะได้รับคือ

ไฟล์ซอสโค้ด php

ไฟล์ฐานข้อมูล MySql

ไฟล์เอกสารรูปเล่ม

ไฟล์ประกอบการทำเอกสารอื่นๆ

ตัวอย่างข้อมูลในไฟล์เอกสารบางส่วนดังนี้

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในองค์กรของภาครัฐและเอกชน รวมไปถึง สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ ได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร  ให้มีความก้าวหน้าทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านข้อมูลสารสนเทศอย่างกว้างขว้าง 

เมื่อโลกได้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปอย่างรวดเร็ว  ระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารแบบเดิมๆ ที่มีการจัดเก็บในรูปแบบของกระดาษ แฟ้มเอกสาร ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย  ก็ย่อมต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้มีความทันสมัยก้าวหน้าเช่นกัน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และสามารถก้าวไปถึงวัตถุประสงค์ของผู้บริหารที่วางไว้ให้เร็วทีสุด

 เนื่องจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีขนาดใหญ่ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนจำนวนมาก  แต่ยังขาดระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนที่ดี ซึ่งทำให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความยากลำบากและล่าช้า ส่วนข้อมูลต่างๆ ก็ยังมีการเก็บอยู่ในรูปแบบของระบบเอกสารที่เป็นกระดาษ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ความเสียหายของข้อมูล ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล  และความยุ่งยากในการค้นหาข้อมูล  การประมวลผลข้อมูล  และการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร  

 นอกจากนี้ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลเอาไว้เพื่อนำมาเปรียบเทียบเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาได้  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาและจัดทำระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลภายในโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา ( Human Resource Management Systems)    เพื่อเป็นการลดภาระงานบางส่วนที่จะต้องเสียเวลาในการค้นหา  ทำรายงาน หรือด้านอื่นๆ ที่มีความยุ่งยาก เพื่อที่จะนำเสนอต่อผู้บริหารได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 

 

1.2   วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน

 

      1.    เพื่อพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา

2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 

3.   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  และความถูกต้องในการนำเสนอรายงานต่อผู้บริหาร

4. เพื่อลดภาระและเวลาในการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

5. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้กระดาษขององค์กรและยังช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย

6. เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในด้านการบริหารจัดการองค์กร 

 

 

1.3   ขอบเขตโดยรวมของระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา

 

1.ระบบเก็บทะเบียนประวัติ

เป็นระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บประวัติต่างๆ ของบุคลากร

 บุคคลากร

-สามารถเรียกดูและแก้ไขประวัติส่วนตัวได้

-สามารถแก้ไขรหัสเข้าสู่ระบบได้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

-ลงทะเบียนประวัติของบุคคลากร

-สามารถเรียกดู แก้ไข และลบข้อมูลได้

-สามารถเพิ่ม ต่ำแหนง แก้ไข ลบได้

-สามารถเพิ่ม แผนก แก้ไข ลบได้

 

2.ระบบบันทึกเวลาการทำงาน 

เป็นระบบที่จัดเก็บบันทึกเวลาการทำงานของบุคคลากร เช่น บันทึกเวลาการเข้า-ออกงาน ในแต่ละวันของพนักงานในโรงเรียน เปรียบเสมือนระบบการตอกบัตร เข้า-ออกงาน

บุคคลากร

-ผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าทำงาน และลงชื่อออกจากงาน

-ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลเวลาการปฏิบัติงานของตนเองได้

ฝ่ายบริหาร / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

-สามารถเรียกดูข้อมูลเวลาการปฏิบัติงานของแต่ละคนได้ทั้งรายวัน รายเดือน รายปี

 

3. ระบบบันทึกการปฏิบัติงาน

เป็นระบบบันทึกการปฏิบัติงานต่างๆ ของบุคลากรภายในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติผิดระเบียบ การอบรม การทำกิจกรรม การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ เป็นต้น

บุคลากร

-สามารถเรียกดูบันทึกการปฏิบัติงานของตนเองได้

ฝ่ายบริหาร / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

-สามารถเรียกดูบันทึกการปฏิบัติงานของบุคคลากรทุกคนได้

-สามารถบันทึก แก้ไข ลบ การปฏิบัติงานของบุคคลากรได้

 

4. ระบบใบลาอัตโนมัติ

เป็นระบบใบลาอัตโนมัติ โดยที่พนักงานสามารถจะทำการลาทางอินเทอร์เน็ตได้ และระบบก็จะมีการจัดเก็บเป็นประวัติการลา เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติการลา

บุคคลากร

-สามารถขอลาทางอินเทอร์เน็ตได้

-สามารถเรียกดูประวัติการลาของตนเองในสถานะต่างๆ ได้

-สามารถพิมพ์ใบลาที่ผ่านการอนุมัติแล้วได้

 ฝ่ายบริหาร 

-สามารถอนุมัติการลาได้ผ่านอินเทอร์เน็ต

-สามารถเรียกดูประวัติการลา ของบุคคลากรก่อนที่จะอนุมัติการลา

-สามารถเรียกดูรายงานการลาของบุคลากร ในแต่ละประเภทได้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

-สามารถเรียกดูประวัติการลา ของบุคคลากรแต่ละคนได้

-สามารถเรียกดูรายงานการลาของบุคลากร ในแต่ละประเภทได้

 

5.ระบบแจ้งเตือนข่าวสาร

เป็นระบบแจ้งเตือนข่าวสารต่าง ๆ ให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน

บุคคลากร

-สามารถเรียกดูข่าวสารต่างๆ เช่น ข่าวสารการประชุม วันหยุด เป็นต้น

-สามารถส่ง ตอบรับ ส่งกลับ ข่าวสารให้กับบุคลากร ตามที่ต้องการได้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

-สามารถแจ้งเตือนข่าวสารต่างๆได้

-สามารถเรียกดู แก้ไข และ ลบ ข่าวสารต่างๆได้

 

1.4   วิธีการทำงาน

เครื่องมือที่ใช้ทำโครงงาน

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

·CPU AMD 3200+

·Ram 1024 mb

·HARDDISK 80 GB

·VGA onboard

·MONITOR 

·MOUSE 

 

2. ซอฟต์แวร์ (Software)

ภาษาที่ใช้

·PHP 

·Javascript

·HTML

·SQL

 

ฐานข้อมูลที่ใช้

·Mysql

Software ที่ใช้

·Adobe Photoshop CS2

·Macromedia DreamWeaver 8

·Window XP PROFESSIONAL 

·Appserv

·Edit plus

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

·หลักการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ

·หลักการออกแบบและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล

·หลักการออกแบบ Web Application  ด้วย PHP

·หลักการจัดการบริหารองค์กร

·หลักการจัดการบริหารโครงงาน

 

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สนใจตัวโปรเจคนี้
ต้องการทราบละเอียดทั้งหมด
CHATPIMOL
CHATPIMOL
27.145.43.x
14 ธ.ค. 2560 22:16 น.
ขอข้อมูลเพิ่มเติม
อยากทราบว่าตรงรูปภาพที่ 4.2
ถ้าซื้อมาแล้ว จะสามารถกรอกข้อมูลตามที่ระบุบไว้ได้จริงหรือไม่ เช่น ตรงค้นหาบุคคลากร เราจะสามารถค้นหาได้หรือไม่ เราเพิ่มบุคคลากรได้ใช่ไหมค่ัะ

รบกวนตอบให้หน่อยน่ะค่ะ
ขอบคุณค่ะ
นิภา ผาน้อย
นิภา ผาน้อย
125.25.42.x
17 ก.ย. 2558 18:36 น.
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทย ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

โปรเจค HRM

โปรเจคระบบคิดเงินเดือน

 

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,153,626 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด516,232 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท19 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก