lnwshop logo

เว็บระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน

เว็บระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน
เว็บระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน thumbnail 1เว็บระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน thumbnail 2เว็บระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน thumbnail 3เว็บระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน thumbnail 4เว็บระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน thumbnail 5เว็บระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน thumbnail 6
หมวดหมู่ โปรเจคสำเร็จรูป
ราคา 4,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 27 ก.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

 

มีระบบย่อยดังนี้

ระบบจัดการข่าวสาร

ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่

ระบบจัดการโครงการนักเรียน

ระบบศิษย์เก่าโรงเรียน

ระบบข้อมูล ชุมนุมนักเรียน

ระบบจัดการรถรับส่งนักเรียน

 

ไฟล์ที่จะได้รับคือ

ไฟล์ซอสโค้ด php

ไฟล์ฐานข้อมูล MySql

ไฟล์เอกสารรูปเล่ม

ไฟล์ประกอบการทำเอกสารอื่นๆ

 บทที่ 1

หลักการและเหตุผล

 

เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาขององค์กร ด้วยสภาพแวดล้อมที่องค์กรจะต้องมีการแข่งขันทั้งทางด้านธุรกิจ การบริการ ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนการนำเอาข้อมูลที่ได้ไปตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานขององค์กรต่อไปในอนาคต  ในหน่วยงานทางด้านการศึกษาก็เช่นเดียวกัน มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารและการให้บริการทางด้านการศึกษา สถาบันศึกษาจึงจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถดำเนินงานต่างๆ ภายในองค์กร สะดวกรวดเร็ว โดยสามารถสื่อสารผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วทำให้องค์สามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องด้วยโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถานซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ยังไม่มีการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)หรือ MIS ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการเป็นช่องทางสื่อสาร อีกทั้งข้อมูลที่สำคัญ ๆ บางส่วนยังคงเก็บอยู่ในระบบเอกสารเวลาใช้งานมีความยุ่งยากในการค้นหา การจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ ความถูกต้องของข้อมูลทำให้ข้อมูลต่างๆไม่สามารถตอบสนองได้ทันกับความต้องการของผู้ใช้และผู้บริหาร

            ด้วยเหตุนี้  ผู้จัดทำโครงงานจึงคิดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ในส่วนของการรับสมัครนักเรียนใหม่และการจัดการข้อมูลโครงงานของนักเรียน   เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน คณาอาจารย์และผู้บริหาร  โดยทำการปรับปรุงระบบงานเดิม ทำ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อช่วยในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ตลอดจนเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต

 

วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน

1.      เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน ในส่วนของการรับสมัครนักเรียนใหม่และการจัดการข้อมูลโครงงานของนักเรียน  

2.      เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน บุคลาการในการเข้าถึงข้อมูลของโรงเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

3.      เพื่อลดจำนวนการใช้ทรัพยากรกระดาษ

4.      เพื่อลดความซับซ้อนในการทำงาน

 

 

 

ขอบเขตระบบ

            ในการพัฒนาระบบ MIS ของโรงเรียนนี้ ใช้ภาษา PHP และใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อทำให้ระบบมีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นกว่าเดิม ผู้จัดทำโครงการได้นำเอาระบบ 5 ระบบประกอบด้วย ระบบสมัครนักเรียนใหม่ออนไลน์ของโรงเรียน ระบบสื่อนำเสนอโครงงานนักเรียน ระบบข้อมูลศิษย์เก่าของโรงเรียน  ระบบข้อมุลชุมนุมของนักเรียน  ระบบจัดการรถรับส่งนักเรียน  มาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนา โดยในแต่ละระบบจะมีการแบ่งการทำงานออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนผู้ใช้งาน (front end) และส่วนของผู้ดูแลระบบ (Back end) ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละระบบดังนี้

1.      ระบบสมาชิก

      นักเรียน

·       แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

อาจารย์

·       แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

ผู้ดูแลระบบ

·       เพิ่มสมาชิกที่เป็นนักเรียนได้

·       เพิ่มสมาชิกที่เป็นอาจารย์และบุคลากรเข้าสู่ระบบได้

·       แก้ไขและลบรายชื่อสมาชิกเป็นอาจารย์และบุคลากรออกได้ตามความเหมาะสม

2.      ระบบสมัครนักเรียนใหม่ออนไลน์

            นักเรียน

·       สามารถเข้าสมัครนักเรียนใหม่ได้

·       ตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนใหม่ได้

บุคคลากร

·       ดูข้อมูลนักเรียนใหม่ได้

·       ตรวจสอบจำนวนข้อมูลของนักเรียนใหม่ได้

·       สามารถตรวจสอบเอกสารของนักเรียนใหม่ที่ส่งมาทางไฟล์ที่แนบได้

ผู้ดูแลระบบ

·       สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลนักเรียนใหม่ได้

 

 

 

 

 

3.      ระบบจัดการโครงงานนักเรียน

          นักเรียน

·       นำเสนอโครงร่างของโครงงานได้

·       สามารถตรวจสอบสถานะของโครงงานที่นำเสนอได้ว่าผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือไม่

·       ตรวจสอบข้อมูลโครงงานของนักเรียนได้

·       สามารถค้นหาโครงงานของนักเรียนได้

 

อาจารย์

·       อนุมัติผ่านหรือไม่ผ่านโครงงานได้

·       สามารถตรวจสอบโครงงานที่อยู่ในความดูแลของตัวเองได้

·       สามารถดูข้อมูลต่างๆของโครงงานของนักเรียนได้

·       สามารถค้นหาโครงงานของนักเรียนได้

 

ผู้ดูแลระบบ

·       สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ  ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานได้

·       สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ โครงงานได้

 

 

4.      ระบบข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียน

นักเรียน

·       สามารถลงทะเบียนศิษย์เก่าโรงเรียนได้

·       สามารถค้นหาข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนได้

·       สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลของศิษย์เก่าได้

 

ผู้ดูแลระบบ

·       เพิ่มสมาชิกที่เป็นนักเรียนศิษย์เก่าเข้าสู่ระบบได้

·       แก้ไข สถานะได้ตามความเหมาะสม

·       สามารถตรวจสอบจำนวนของศิษย์เก่าโรงเรียนได้

 

5.      ระบบข้อมูลชุมนุมนักเรียน

นักเรียน

·       สามารถเข้าสมัครชุมนุมของนักเรียนได้

·       สามารถค้นหาข้อมูลชุมนุมของนักเรียนได้

·       ดูข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมของนักเรียนได้

·       สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลชุมนุมได้เฉพาะนักเรียนที่ได้รับสิทธิ

 

อาจารย์

·       สามารถตรวจสอบจำนวนของชุมนุมของนักเรียนได้

·       ดูรายชื่อของนักเรียนในชุมนุมได้

·       แก้ไขข้อมูลของชุมนุมได้

 

ผู้ดูแลระบบ

·       เพิ่มสมาชิกที่เป็นนักเรียนเข้าสู่ชุมนุมได้

·       สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ชุมนุมและอาจารย์ประจำชุมนุมได้

·       สามารถให้สิทธิในการจัดการชุมนุมได้

 

6.      ระบบจัดการรถรับส่งนักเรียน

ผู้บริหาร

·       สามารถตรวจสอบการเดินรถของรถรับส่งได้

 

ผู้จัดการรถ

·       สามารถตรวจสอบการเดินรถของรถรับส่งได้

·       สามารถดูตารางรถรับส่งได้

·       สามารถดูข้อมูลรถรับส่งนักเรียนได้

·       สามารถจัดตารางรถรับส่งได้

·       เพิ่มรายการการเดินรถรับส่งได้

·       สามารถดูทำเนียบคนขับรถได้

 

คนขับรถ

·       รายงานจำนวนนักเรียนทั้งหมดในแต่ละคันได้

 

 

 

ผู้ดูแลระบบ

·       สามารถดูข้อมูลรถรับส่งนักเรียนได้

·       สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลรถรับส่งของนักเรียนได้

·       ดูข้อมูลทำเนียบคนขับรถได้

·       เพิ่ม แก้ไข ลบ คนขับรถได้

 

 

 

 

7.      ระบบกระดานเสวนา

นักเรียนและอาจารย์

·       สามารถตั้งกระทู้ในกระดานเสวนาได้

·       สามารถอ่านกระทู้ในกระดานเสวนาได้

·       สามารถตอบกระทู้ในกระดานเสวนาได้

 

ผู้ดูแลระบบ

·       สามารถตั้งหัวข้อกระทู้ในกระดานเสวนาได้

·       สามารถตอบกระทู้ในกระดานเสวนาได้

·       สามารถแก้ไข ลบ กระทู้ในกระดานเสวนาได้

 

8.      ข่าวประชาสัมพันธ์

เป็นระบบที่มีข่าวสารต่างๆและนำเสนอข่าวสาร

 

ผู้ดูแลระบบ

 

·       สามารถอัพเดตข่าวต่างๆและนำเสนอข่าวสาร

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สนใจระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน
อยากให้ทำเป็นของโรงเรียนบึงบูรพ์ได้ไหม มีแค่ 3 ระบบ 1.ระบบสมัครเรียนออนไลน์ 2.ระบบจัดการโคงงานนักเรียน 3.ระบบศิษย์เก่า จะคิดราคาเท่าไหร่ค่ะ และระบบสมัครเรียนอยากให้เพิ่ม
ผู้ดูแลระบบสามารถสรุปข้อมูลนักเรียนใหม่ที่มาสมัครแต่ละปีออกเป็นกราฟข้อมูลได้
สันสกฤต
สันสกฤต
180.183.196.x
27 ก.พ. 2561 15:41 น.
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทย ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,153,626 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด516,232 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท19 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก