lnwshop logo

โปรเจคระบบบริหารจัดการงานซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์

โปรเจคระบบบริหารจัดการงานซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
โปรเจคระบบบริหารจัดการงานซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ thumbnail 1โปรเจคระบบบริหารจัดการงานซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ thumbnail 2โปรเจคระบบบริหารจัดการงานซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ thumbnail 3โปรเจคระบบบริหารจัดการงานซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ thumbnail 4โปรเจคระบบบริหารจัดการงานซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ thumbnail 5
หมวดหมู่ โปรเจคสำเร็จรูป
ราคา 3,200.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 27 ก.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมคอมพิวเตอร์

1.2.2 เพื่อศึกษาระบบบริหารจัดการซ่อมคอมพิวเตอร์

1.2.3 เพื่อนาระบบบริหารจัดการซ่อมคอมพิวเตอร์ไปใช้ในเชิงธุรกิจ

1.3 ขอบเขตการดาเนินงาน

เนื่องจากระบบบริหารจัดการงานซ่อมคอมพิวเตอร์มีความซับซ้อน ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาในครั้งนี้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมกับเวลาที่กาหนด ผู้ศึกษาจึงได้กาหนดขอบเขตของการออกแบบ

และพัฒนาระบบงานไว้เพื่อลูกค้านาสินค้าเข้ามารับบริการ พนักงานจะสามารถตรวจสอบข้อมูลประกัน

สินค้า ค้นหาข้อมูลประวัติการซ่อมสินค้า บันทึกข้อมูลลูกค้า บันทึกข้อมูลสินค้า ออกเอกสารใบรับซ่อม

ให้กับลูกค้า ออกใบเสนอราคาให้กับลูกค้าในภายหลังหากสินค้าที่รับบริการนั้นอยู่นอกประกัน ดังนี้

1.3.1 Login

1.3.2 ระบบการขาย

1.3.3 ระบบข้อมูลประกันสินค้า

1.3.4 ระบบเคาร์เตอร์บริการ

1.3.5 ระบบประเมินอาการ

1.3.6 ระบบบันทึกส่งซ่อม

1.3.7 ระบบบันทึกเสนอราคา

1.3.8 ระบบยกเลิกเบิกสินค้า

1.3.9 ระบบควบคุมสินค้าออก

1.3.10 ระบบรับคืนสินค้าซ่อม

1.3.11 ระบบบันทึกซ่อมสินค้า

1.3.12 ระบบรับชาระค่าบริการ

1.3.13 ระบบสั่งซื้อสินค้า

1.3.14 ระบบรับสินค้า (จาการสั่งซื้อสินค้า)

1.3.15 ระบบออกรายงาน

1.3.16 ระบบจัดการพนักงาน

ส่วนผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับระบบแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ พนักงาน ช่าง ผู้จัดการ/เจ้าของกิจการ

ผู้ดูแลระบบ(Administrator) ซึ่งผู้ใช้แต่ละกลุ่มก็จะมีสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบแตกต่างกันออกไปตาม

รายละเอียด ดังนี้

- ระบบ Log in

- ผู้ดูแลระบบสามารถ Log in ด้วย Username และ Password ได้

- พนักงานสามารถ Log in ด้วย Username และ Password ได้

ส่วนของพนักงาน

ผู้ดูแลระบบสามารถ Log in เพื่อเข้าไปจัดการข้อมูลต่าง ๆได้ดังนี้

- ระบบการขาย

- ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าได้

- ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการขาย

- ระบบสามารถคานวณราคาขายได้

- ระบบสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้

- ระบบสามารถตรวจสอบจานวนคงเหลือของสินค้าได้

- ระบบข้อมูลประกันสินค้า

- ระบบตรวจสอบข้อมูลประกันสินค้าได้

- ระบบบันทึกข้อมูลประกันสินค้าได้

- ระบบรับชาระค่าประกันสินค้าได้

- ออกใบรับประกันสินค้า

- ระบบเคาร์เตอร์บริการ

- ระบบตรวจสอบข้อมูลการประกันสินค้าได้

- ระบบบันทึกรายละเอียดข้อมูลลูกค้าได้

- ระบบบันทึกรายละเอียดข้อมูลสินค้าได้

- ระบบออกเอกสารใบรับซ่อมได้

- ระบบรับคืนสินค้า

- ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าที่ส่งซ่อมได้

- ระบบสามารถบันทึกแก้ไขข้อมูลสินค้าที่รับคืนได้

- ระบบสามารถบันทึกข้อมูลชาระเงินให้ศูนย์ซ่อม

- ระบบรับชาระเงิน

- ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลซ่อม

- ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการชาระค่าบริการ

- ระบบสามารถคานวณค่าบริการ

- ระบบสามารถปรับปรุงสถานะการทางานได้

- ระบบสามารถออกใบเสร็จรับชาระค่าบริการ

- ระบบรับสินค้า (จากการสั่งซื้อสินค้า)

- ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าจากตัวแทนจาหน่าย

- ระบบสามารถบันทึกการรับสินค้า

- ระบบสามารถแก้ไขข้อมูลจานวนสินค้าคงเหลือ

- ระบบสามารถบันทึกการจ่ายชาระเงินให้กับตัวแทนจาหน่าย

- ระบบสามารถออกรายงานการจ่ายชาระเงินค่าสินค้า

- ระบบสามารถแก้ไขข้อมูลสั่งซื้อตามจานวนขาดส่งได้

ส่วนของช่าง

ช่างสามารถ Log in เพื่อเข้าไปจัดการข้อมูลต่าง ๆได้ดังนี้

- ระบบประเมินอาการ

- ระบบตรวจสอบข้อมูลประวัติซ่อมสินค้าได้

- ระบบบันทึกข้อมูลเบิกสินค้าได้

- ระบบสามารถปรับปรุงสถานะการทางานได้

- ระบบบันทึกส่งซ่อม

- ระบบสามารถเลือกข้อมูลศูนย์ซ่อมได้

- ระบบสามารถบันทึกข้อมูลสินค้าส่งซ่อมได้

- ระบบสามารถปรับปรุงสถานะการทางานได้

- ระบบบันทึกเสนอราคา

- ระบบสามารถบันทึกข้อมูลเสนอราคาได้

- ระบบสามารถปรับปรุงสถานะการทางานได้

- ระบบสามารถพิมพ์ใบเสนอราคาได้

- ระบบบันทึกซ่อมสินค้า

- ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าได้

- ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการซ่อมได้

- ระบบสามารถยกเลิกแก้ไขข้อมูลการสั่งซื้อได้

- ระบบสามารถปรับปรุงสถานการณ์ทางานได้

ส่วนของผู้จัดการ / เจ้าของกิจการ

ผู้จัดการ / เจ้าของกิจการสามารถ Log in เพื่อเข้าไปจัดการข้อมูลต่าง ๆได้ดังนี้

- ระบบควบคุมสินค้าออก

- ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลเบิกสินค้าได้

- ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลจานวนคงเหลือได้

- ระบบสามารถปรับปรุงสถานะข้อมูลเบิกสินค้าได้

- ระบบสั่งซื้อสินค้า

- ระบบสามารถเลือกข้อมูลตัวแทนจาหน่ายได้

- ระบบสามารถตรวจสอบจุดสั่งซื้อสินค้าได้

- ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อ

- ระบบสามารถออกรายงานการสั่งซื้อสินค้าได้

- ระบบออกรายงาน

- รายงานสินค้า

- รายงานใบเสร็จขาย

- รายงานใบรับซ่อมสินค้า

- รายงานใบเบิกสินค้า

- รายงานใบส่งซ่อมสินค้า

- รายงานใบสั่งซื้อสินค้า

- รายงานใบเสนอราคา

- ระบบจัดการพนักงาน

- ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลพนักงานได้

- ระบบสามารถบันทึกข้อมูลพนักงานได้

- ระบบสามารถแสดงข้อมูลพนักงานได้

ส่วนของผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบสามารถ

Log in เพื่อเข้าไปจัดการข้อมูลต่าง ๆได้ดังนี้

- ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบ บันทึก แก้ไข และลบได้ดังนี้

- ข้อมูลพนักงานได้

- ข้อมูลข้อมูลลูกค้าได้

- ข้อมูลเอกสารใบรับซ่อมได้

- ข้อมูลสินค้า

- ข้อมูลการเบิกสินค้า

- ข้อมูลการซ่อมสินค้าได้

- ข้อมูลอนุมัติการเบิกสินค้าได้

- ข้อมูลยกเลิกการเบิกอะไหล่ได้

- ข้อมูลยกเลิกการซ่อมสินค้าได้

- ข้อมูลอะไหล่ใหม่ที่ใช้เปลี่ยนได้

- ข้อมูลคืนอะไหล่เก่าที่เปลี่ยนได้

- ข้อมูลรายงานการซ่อมสินค้า

- ข้อมูลประกันสินค้าได้

- ข้อมูลใบเสนอราคาได้

- ข้อมูลรับชาระค่าบริการได้

- ข้อมูลการชาระค่าส่งสินค้าซ่อมต่อ

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือในการดาเนินงาน

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- เครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 1 เครื่อง

- CPU Pentiums 4 ตั้งแต่2.0 GHz ขึ้นไป

- RAM ตั้งแต่256 MHz ขั้นไป

- เครื่อง Server จานวน 1 เครื่อง

- เครื่องสแกนเนอร์

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP

- โปรแกรม Microsoft SQL Server 2005 ในการจัดการฐานข้อมูล

- โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 เพื่อออกแบบและสร้างเว็บไซต์

- โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 เพื่อตกแต่งภาพ

- โปรแกรมAdobe flash player เพื่อตกแต่งภาพ

- โปรแกรม Edit plus เพื่อออกแบบและสร้างระบบ

1.5 ขั้นตอนการดาเนินงาน

- นาเสนอหัวข้อต่ออาจารย์ที่ปรึกษา (ศึกษาทฤษฏีและเทคโนโลยีที่ใช้)

- ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล

- วิเคราะห์ข้อมูล

- ออกแบบโปรแกรม

- พัฒนา – ทดสอบ

- เขียนโปรแกรม

- ทดสอบย่อย

- ทดสอบรวม

- ทดสอบติดตั้งระบบ

- นาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

- จัดทาเอกสาร

1.6 ระยะเวลาในการดาเนินงาน

กิจกรรมการ

ดาเนินงาน

พ.ศ.2552 - พ.ศ.2553

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1.นาเสนอหัวข้อต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษา

2.ศึกษาและเก็บ

รวบรวมข้อมูล

3.วิเคราะห์และ

ออกแบบระบบงาน

4.พัฒนาระบบ

5.ทดสอบและ

ปรับปรุงระบบ

6.นาเสนอผลงานต่อ

คณะกรรมการ

7.จัดทาเอกสาร

1.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ช่วยให้ร้านคอมพิวเตอร์มีระบบบริหารจัดการงานซ่อมคอมพิวเตอร์

- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

- ช่วยขยายศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ

- มีระบบที่สามารถควบคุมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ

- ช่วยให้ทางร้านมีค่าใช้จ่ายที่ลดน้อยลง

 

- ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับทางร้านคอมพิวเตอร์

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
มีครบทั้ง 5 บทไหม
รีโมตมาติดตั้งให้ได้ไหม
sakuna
sakuna
58.8.47.x
4 ม.ค. 2560 09:34 น.
รีโมทติดตั้งผ่าน temaviewer ครับ
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
4 ม.ค. 2560 09:59 น.
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทย ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,154,265 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด516,488 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท22 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก