lnwshop logo

โปรเจคระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลนักเรียน

โปรเจคระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลนักเรียน
โปรเจคระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลนักเรียน thumbnail 1โปรเจคระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลนักเรียน thumbnail 2
หมวดหมู่ โปรเจคสำเร็จรูป
ราคา 3,200.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 6 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

โปรเจคเขียนด้วย PHP ใช้ฐานข้อมูล SQL

 เมื่อซื้อสินค้าไฟล์ที่จะได้ครับคือ

- ไฟล์ source code โปรเจคเว็บ php สามารถแก้ไขได้ด้วย Dreamvewer 

- ไฟล์ฐานข้อมูล sql 

- ไฟล์เอกสารรูปเล่มบทที่ 1 - 5

- ไฟล์นำเสนอผลงาน เป็นไฟล์เพาเวอร์พ้อย

- ไฟล์รูปภาพประกอบการทำโปรเจคอื่นๆ

 

รายชื่อไฟล์เอกสารที่จะได้รับ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลนักเรียน  กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านปากด่าน.pptx

บทที่ 5.docx

บทที่ 4.docx

บทที่ 3.docx

บทที่ 2.doc

บทที่ 1.docx

-  อนุมัติ.docx

-  ภาคผนวก.doc

-  ประวัติผู้จัดทำโครงงาน.doc

-  ปกใน.doc

-  ปกนอก.doc

-  บรรณานุกรม.doc

- dfd1 (8-9-54).vsd

 
ตัวอย่างเนื้อหาภายในไฟล์เอกสาร


1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา

                ระบบการจัดการฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน   มาจัดเก็บในที่เดียวกันซึ่งแต่เดิมถูกจัดเก็บอยู่ในแต่ละแฟ้มข้อมูลเป็นระบบแฟ้มข้อมูล  ฐานข้อมูลมีความจำเป็นในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากระบบแฟ้มข้อมูล ได้แก่ ความซ้ำซ้อนของข้อมูล  ความขัดแย้งของข้อมูล  ความยากในการแก้ไขและบำรุงรักษาการผูกติดกับข้อมูลการกระจายของข้อมูล  และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

                โรงเรียนบ้านปากด่านเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่มีปัญหาในด้านการจัดเก็บข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูลของโรงเรียนบ้านปากด่านมีการจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของการจัดเก็บแบบแฟ้มเอกสารซึ่งทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล  ความยากในการแก้ไขและบำรุงรักษา   การกระจายของข้อมูล               ซึ่งข้อมูลที่มีจำนวนมากนี้บางครั้งอาจจะสูญหายหรือชำรุดไปบ้าง  เจ้าหน้าที่จึงต้องมีการจัดทำข้อมูลใหม่ขึ้นมาทำให้เป็นการเสียเวลา ข้อมูลที่ได้อาจไม่ตรงกับข้อมูลเดิมหรือข้อมูลที่เป็นจริง เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องมีระบบงานที่สามารถช่วยลดปัญหาเหล่านี้และเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บข้อมูลได้

                จากสภาพดังกล่าวที่เกิดขึ้นผู้พัฒนาระบบได้เล็งเห็นปัญหาและแนวทางที่จะลดปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น  ดังนั้นผู้พัฒนาระบบได้มีการออกแบบและพัฒนาระบบใหม่ขึ้นมาคือ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลนักเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านปากด่าน   เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการค้นหาข้อมูล บันทึก ลบและแก้ไขข้อมูลให้มีความสะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการค้นหา โดยนำเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการค้นหาข้อมูล  บันทึก  ลบและแก้ไขเพื่อให้มีความทันสมัยเพิ่มความสะดวกให้แก่ เจ้าหน้าที่  ครูและนักเรียนของโรงเรียนบ้านปากด่านโดยสามารถรับรู้ข่าวสารผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ต

 

1.2 วัตถุประสงค์

                1.2.1 เพื่อศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลนักเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านปากด่าน

                1.2.2 เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลนักเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านปากด่าน     

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา

                1.3.1 ผู้ดูแลระบบ สามารถทำได้ดังนี้

                            1.3.1.1 ใช้ระบบ login ของผู้ดูแลระบบโดยการใส่ Username และ password เพื่อ                เข้าสู่ระบบ

                            1.3.1.2 สามารถเพิ่ม ลบ  แก้ไขและค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้ดังนี้

                                            1) ข้อมูลผู้ปกครอง

                                            2) ข้อมูลครู

                                            3) ข้อมูลนักเรียน

                                            4) ข้อมูลชั้นเรียน

                                            5) ข้อมูลตารางเรียน

                                            6) ข้อมูลรายละเอียดวิชาสอน

                                            7) ข้อมูลคะแนนและผลการเรียน

                            1.3.1.3 สามารถดูข้อมูลของนักเรียน

                            1.3.1.4 สามารถดูข้อมูลของครู

                            1.3.1.5 สามารถดูข้อมูลของผู้ปกครอง

                            1.3.1.6 สามารถดูข้อมูลรายวิชาการสอน

                            1.3.1.7 สามารถดูข้อมูลตารางเรียนและตารางสอน

                            1.3.1.8 สามารถดูข้อมูลคะแนนและผลการเรียน

                1.3.2 ครูสามารถทำได้ดังนี้

                            1.3.2.1 เข้าใช้งานโดยใส่  Username และ password

                            1.3.2.2 สามารถดูข้อมูลประวัติส่วนตัวได้

                            1.3.2.3 สามารถดูประวัติส่วนตัวของนักเรียน

                            1.3.2.4 สามารถดูตารางสอน

                            1.3.2.5 สามารถค้นหาตารางสอนของครูได้

                            1.3.2.6 สามารถค้นหาตารางเรียนของนักเรียนได้

                            1.3.2.7 สามารถบันทึกความประพฤติของนักเรียน

                            1.3.2.8 สามารถบันทึกคะแนนได้

                            1.3.2.9 สามารถดูผลการลงทะเบียนได้

                1.3.3 นักเรียน สามารถทำได้ดังนี้

                            1.3.3.1 เข้าใช้งานโดยการใส่  Username และ password

                            1.3.3.2 สามารถดูข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้

                            1.3.3.3 สามารถดูผลการเรียนได้

                            1.3.3.4 สามารถดูตารางเรียนได้

                            1.3.3.5 สามารถค้นหาตารางสอนของครูได้

                1.3.4 ผู้ปกครอง  สามารถทำได้ดังนี้

                            1.3.4.1 เข้าใช้งานโดยการใส่  Username และ password

                            1.3.4.2 สามารถเข้าดูความประพฤติของนักเรียนได้

                            1.3.4.3 สามารถดูข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนได้

                            1.3.4.4 สามารถดูผลการเรียนได้

                            1.3.4.5 สามารถดูตารางเรียนของนักเรียนได้

 

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                1.4.1 ช่วยอำนวยความสะดวกและความรวดเร็ว   ในการค้นหาข้อมูลของนักเรียนโรงเรียนบ้านปากด่าน

                1.4.2 ลดปัญหาความยุ่งยากของการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านปากด่าน

 

1.5 แผนการดำเนินงาน

                ในการพัฒนา   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลนักเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านปากด่านมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

                1.5.1 ทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นภายในองค์กรคือการศึกษาว่าการทำงานของระบบงานเดิม  มีการทำงานอย่างไร  มีปัญหาอะไรบ้าง  เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบ

                1.5.2 รวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาปัญหา  และศึกษาความต้องการที่จะนำไปใช้ในการจัดทำระบบงาน

                1.5.3 นำผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาทำการออกแบบระบบโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ  เป็นตัวช่วยในการออกแบบ

                1.5.4 เขียนโปรแกรมที่จะนำมาใช้กับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านปากด่านเป็นขั้นตอนการดำเนินการหลังจากที่ออกแบบระบบได้แล้ว  ซึ่งจะนำโครงสร้างที่ได้มาสร้างเว็บ  โดยใช้โปรแกรมมาโครมีเดียดรีมเวฟเวอร์  เวอร์ชั่น 8(Macromedia  Dreamweaver 8)  ภาษาพีเอชพี (PHP)  เวอร์ชั่น 5.2.6  โปรแกรมมายเอสคิวแอล  (MySQL Version 5.0.51b)

                1.5.5 ทดสอบและพัฒนาระบบ  เป็นขั้นตอนสำคัญหลังจากที่มีการทดสอบระบบแล้วก็จะนำไปสู่การปฏิบัติจริง  ในขั้นตอนนั้นจะต้องมีการปรับแต่งเพื่อให้ระบบมีความเหมาะสมกับการใช้งานอีกครั้งหนึ่ง  ทั้งเพื่อให้ระบบพัฒนาขึ้น  มีความสมบูรณ์มายิ่งขึ้น

                1.5.6 จัดทำคู่มือการใช้งาน  ผู้ใช้สามารถเปิดคู่มือ และปฏิบัติตามขั้นตอน  ตั้งแต่ต้นจนจบ  ที่อธิบายไว้ก็จะสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ระบบในครั้งนั้นๆ

ตารางที่ 1.1  แสดงขั้นตอนการดำเนินงานและระยะเวลาในการดำเนินงาน

หมายเหตุ                       แทนระยะเวลาดำเนินงาน

 

1.6 อุปกรณ์และ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดโครงงาน

                1.6.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

                            1.6.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ NoteBook   1 เครื่อง

                            1.6.1.2 Printer 1 เครื่อง       

                            1.6.1.3 กล้อง Digital 1 เครื่อง

                1.6.2 ซอฟต์แวร์ (Software)

                            1.6.2.1 ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนคือ   Microsoft Windows XP1.6.2.2                             1.6.2.2 Web browser  คือ  Internet Explorer Version  8.0.6001.18702

                            1.6.2.3 AppServ Version 2.5.10 ชุดติดตั้งโปรแกรม  PHP  แอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์สำหรับติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows   ในชุดติดตั้ง AppServ นี้ ประกอบด้วยโปรแกรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

                                            - Apache Version 2.2.8 สำหรับทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์

                                            - PHP Version 5.2.6 สำหรับทำหน้าที่เป็นตัวแปรภาษา PHP

                                            - MySQL Version 5.0.51b สำหรับทำหน้าที่เป็นดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์

                                            - phpMyAdmin Version 2.10.3 สำหรับทำหน้าที่เป็นโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล  MySQL

                            1.6.2.4 โปรแกรมสนับสนุนด้านอื่น ๆ

                                            - Macromedia Dreamweaver  Version  8.0

                                            - Microsoft  Visio office 2003

                                            - Microsoft  office Word  2007

                                            - Microsoft  office Powerpoint 2007

                                            - Adobe Photoshop CS2

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สนใจสินค้า
ขอทราบรายละเอียด
pudee
pudee
223.24.31.x
5 พ.ย. 2560 18:04 น.
เกี่ยวกับไฟล์ นำเสนอโปรเจคคับ
ขออนุญาตฺคับ..กระผมที่เคยติดต่อโปรเจค เรื่องระบบบริหารบุคคลไว้คับแต่ พอดีตัวนี้เสนอไม่ผ่านคับ.
ผมเลยต้องเปลี่ยนหัวข้อคับ เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลนักเรียนคับ ทีนี้เสนอหัวข้อผ่านแล้ว..ผมจึงขอความอนุเคราะห์ ขอไฟล์นำเสนอท่ีมากับโปรเจคตัวนี้หน่อยคับ เพราะกลางเดือนหน้าผมต้องขึ้นสอบ ถ้าสอบผ่านแล้วผมจะได้ทำการสั่งซือโปรเจคอย่างเป็นทางการ ครับ..หรือทางร้านมีเงื่อนไขอย่างไรรบกวนตอบกลับด้วยนะคับ
คมสันต์
คมสันต์
110.171.239.x
18 ก.ค. 2557 21:57 น.
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทย ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,154,265 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด516,488 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท22 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก