lnwshop logo

โปรเจคระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

โปรเจคระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
โปรเจคระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ thumbnail 1โปรเจคระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ thumbnail 2โปรเจคระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ thumbnail 3โปรเจคระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ thumbnail 4โปรเจคระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ thumbnail 5
หมวดหมู่ โปรเจคสำเร็จรูป
ราคา 3,200.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 6 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

โปรเจคเขียนด้วย PHP ใช้ฐานข้อมูล SQL

 เมื่อซื้อสินค้าไฟล์ที่จะได้ครับคือ

- ไฟล์ source code โปรเจคเว็บ php สามารถแก้ไขได้ด้วย Dreamvewer 

- ไฟล์ฐานข้อมูล sql 

- ไฟล์เอกสารรูปเล่มบทที่ 1 - 5

 

รายชื่อไฟล์เอกสารที่จะได้รับ

บทที่.doc

บทที่5.doc

บทที่4.doc

บทที่3.doc

บทที่2.doc

บทที่1.doc

~$บทที่3.doc

13ประวัติผู้จัดทำ.doc

12ภาคผนวก ข.doc

11ภาคผนวก ก.doc

10ภาคผนวก.doc

9บรรณานุกรม.doc

8สารบัญรูป.doc

7สารบัญตาราง.doc

6สารบัญ.doc

5คำนำ.doc

4กิตติกรรมประกาศ.doc

3บทคัดย่อ.doc

2หน้าอนุมัติหัวข้อโครงงาน.doc

1หน้าปก.doc

 

ตัวอย่างเนื้อหาภายในไฟล์เอกสาร

บทที่ 1
บทนำ


 

ในยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมากและก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการศึกษา ซึ่งช่วยให้คนในยุคปัจจุบันสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกสามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างทันที 

 

1.1     ภูมิหลังและความเป็นมา

ห้องสมุดวิทยาลัยตาปี ตั้งอยู่เลขที่ 8/151 ซอยศรีวิชัย 59 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 เป็นห้องสมุดสำหรับให้บริการกับนักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยตาปี

ปัจจุบันห้องสมุดวิทยาลัยตาปียังไม่มีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารด้านงานสารบรรณ  และการจัดเก็บข้อมูลหนังสือที่รับบริจาค/ซื้อเพิ่ม การส่งบันทึกข้อความจากห้องสมุดไปสู่ฝ่ายต่างๆ ภายในวิทยาลัยตาปี เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะทำการออกเลขที่บันทึกข้อความด้วยวิธีการเขียน โดยต้องค้นหาบันทึกข้อความฉบับที่แล้วเพื่อดูเลขที่ เนื่องจากเลขที่บันทึกข้อความฉบับใหม่ต้องเรียงต่อจากฉบับที่แล้ว จากนั้นจดบันทึกลงในสมุดทะเบียนหนังสือส่งและถ่ายเอกสารบันทึกข้อความดังกล่าวเก็บไว้ เมื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีหนังสือรับเข้ามา ก็จะทำการจดบันทึกลงในสมุดทะเบียนหนังสือรับและถ่ายเอกสารหนังสือรับดังกล่าวเก็บไว้ จากนั้นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะนำหนังสือรับต้นฉบับไปคืนฝ่ายธุรการ และเมื่อได้รับหนังสือบริจาค/ซื้อเพิ่ม จะจดบันทึกรายละเอียดหนังสือดังกล่าวลงในแบบฟอร์มเวิร์คชีท (WORK SHEET) ซึ่งในการจดบันทึกจะใช้ดินสอเท่านั้น เพื่อสามารถแก้ไขข้อมูลได้ จากนั้นนำรายละเอียดในแบบฟอร์มเวิร์คชีท (WORK SHEET) ดังกล่าวมาจดบันทึกลงในสมุดทะเบียนหนังสือ  ซึ่งสมุดทะเบียนหนังสือมี
2  ประเภท  คือ  สมุดทะเบียนหนังสือ  (ภาษาไทย)  และทะเบียนหนังสือ  (ภาษาอังกฤษ)
การลงทะเบียนหนังสือรับ
-ส่ง และการจัดเก็บข้อมูลหนังสือรับบริจาคหรือซื้อเพิ่ม ยังใช้การจดบันทึกลงในกระดาษ ทำให้มีจำนวนของเอกสารมากขึ้น สิ้นเปลืองทรัพยากร ยากต่อการค้นหา เอกสารอาจสูญหายหรือเกิดการชำรุดเสียหาย และอาจเกิดการออกเลขที่บันทึกข้อความซ้ำได้

 

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและระบบงานปัจจุบัน

 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศหนึ่งๆ นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปศึกษาและ
ทำความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานของระบบอย่างละเอียด อีกทั้งจะต้องศึกษาทฤษฎีต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับระบบ ทั้งนี้เพื่อที่จะให้ระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

2.1     ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงาน

            โครงงานการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดวิทยาลัยตาปี มีทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงาน ดังนี้

2.1.1 นิยามศัพท์

        นิยามศัพท์ที่เกิดจากระบบใหม่ที่พัฒนา มีรายละเอียดดังนี้

                      (1) งานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย

                      (2) อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ ดังกล่าว 

                      (3) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 หมายถึง การรับ-ส่ง ข้อมูลข่าวสาร หรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                      (4) หนังสือส่ง หมายถึง หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ในที่นี้คือ บันทึกข้อความ ซึ่งเป็นหนังสือที่ส่งจากห้องสมุดไปสู่ฝ่ายต่างๆ ภายในวิทยาลัยตาปี

                      (5) หนังสือรับ หมายถึง หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอกให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้

(6) แบบฟอร์มเวิร์คชีท (WORK SHEET) หมายถึง แบบฟอร์มที่ใช้ในการบันทึก


บทที่ 3

การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

 

 

            ในการวิเคราะห์และออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์นั้น เป็นการวิเคราะห์จากปัญหาและเหตุการณ์ที่ได้ไปศึกษามาตามความเป็นจริง ด้วยการสัมภาษณ์ และรู้ถึงข้อบกพร่องของปัญหาเหล่านั้นได้อย่างลึกซึ้ง และนำปัญหาเหล่านั้นมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

 

3.1     ผังงานระบบ (System Flowchart)

3.1.1 ขั้นตอนการดำเนินงานสารบรรณของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด วิทยาลัยตาปี ในปัจจุบัน ดังรูปที่ 3.1

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


รูปที่ 3.1แสดงผังงานระบบ (System Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงานปัจจุบัน

บทที่ 4
การทำงานของระบบ


 

ในบทนี้กล่าวถึงการทำงานของระบบทั้งหมด ซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงการทำงานของระบบ รวมถึงวิธีการประมวลผลและการทำงานโดยรวม โดยมีรายละเอียดของส่วนต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบ ซึ่งมีรายละเอียดที่จะกล่าวถึง ดังนี้ 

 

4.1     การพัฒนาระบบ

          ในการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดวิทยาลัยตาปี ได้พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP5.2.6 และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL เวอร์ชั่น 5.0.51b ซึ่งในการเขียนโปรแกรมได้มีการนำเทคโนโลยีของภาษา Java Scrip มาใช้ในการตรวจสอบเรื่องของความถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยโครงสร้างการเชื่อมโยงและหน้าที่ของแฟ้ม ประเภทของแฟ้มข้อมูลในการพัฒนาระบบ สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้

 

4.1.1 โครงสร้างการเชื่อมโยงและหน้าที่ของแฟ้ม

         ในการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดวิทยาลัยตาปี มีโครงสร้างการเชื่อมโยงและหน้าที่ของแฟ้ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

 

รูปที่ 4.1แสดงโครงสร้างการเชื่อมโยงแฟ้มโดยรวมของระบบ

 

จากรูปที่ 4.1 ผู้บริหารห้องสมุดและเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสามารถเข้าใช้งานระบบได้จากหน้าจอหลักของระบบที่ http://edm.scitec.tapee.ac.th/index.php หน้าที่ของแฟ้มในรูปที่ 4.1
มีดังนี้

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

 

 

ในการจัดทำโครงงานระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดวิทยาลัยตาปีได้มี
การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ และขั้นตอนและวิธีการพัฒนาโครงงาน ซึ่งสามารถสรุปผลรายละเอียดต่างๆ ได้ดังนี้

 

5.1     สรุปผลการดำเนินงาน

            จากการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดวิทยาลัยตาปี สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ ดังนี้

 

5.1.1 สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

  จากการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดวิทยาลัยตาปี สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

          (1) ได้ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดวิทยาลัยตาปี ที่พัฒนาด้วยระบบคอมพิวเตอร์  

          (2) สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษในการดำเนินงานได้

 

5.1.2 สรุปผลการดำเนินงานตามขอบเขตของโครงงาน

 

         การพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดวิทยาลัยตาปี ตามขอบเขตของโครงงานที่วางไว้ ผู้บริหารห้องสมุดสามารถจัดการสิทธิ์ในการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานและสามารถเรียกดูรายงานหนังสือส่งตามช่วงระยะเวลา รายงานหนังสือรับตามช่วงระยะเวลา รายงานหนังสือรับบริจาค/ซื้อเพิ่มตามช่วงระยะเวลาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในส่วนของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่รับผิดชอบด้านงานสารบรรณและหนังสือรับบริจาค/ซื้อเพิ่ม สามารถเพิ่ม ค้นหา แก้ไข และสำรองเก็บข้อมูลงานสารบรรณและหนังสือรับบริจาค/ซื้อเพิ่มได้ อีกทั้งยังสามารถออกเลขที่บันทึกข้อความได้โดยอัตโนมัติและจัดเก็บตัวสำเนาของหนังสือส่ง - รับในรูปแบบ .pdf ได้อีกด้วย


สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทย ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,152,843 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด515,875 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท19 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก