lnwshop logo

โปรเจคระบบการจัดการงานสารบรรณ

โปรเจคระบบการจัดการงานสารบรรณ
โปรเจคระบบการจัดการงานสารบรรณ thumbnail 1โปรเจคระบบการจัดการงานสารบรรณ thumbnail 2โปรเจคระบบการจัดการงานสารบรรณ thumbnail 3โปรเจคระบบการจัดการงานสารบรรณ thumbnail 4โปรเจคระบบการจัดการงานสารบรรณ thumbnail 5โปรเจคระบบการจัดการงานสารบรรณ thumbnail 6โปรเจคระบบการจัดการงานสารบรรณ thumbnail 7
หมวดหมู่ โปรเจคสำเร็จรูป
ราคา 3,200.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 6 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

โปรเจคเขียนด้วย PHP ใช้ฐานข้อมูล SQL

 เมื่อซื้อสินค้าไฟล์ที่จะได้ครับคือ

- ไฟล์ source code โปรเจคเว็บ php สามารถแก้ไขได้ด้วย Dreamvewer 

- ไฟล์ฐานข้อมูล sql 

- ไฟล์เอกสารรูปเล่มบทที่ 1 - 5

 

รายชื่อไฟล์เอกสารที่จะได้รับ

10ประวัติผู้จัดทำ.doc

9บรรณานุกรม.doc

8สารบัญรูป.doc

7สารบัญตาราง.doc

6สารบัญ.doc

5คำนำ.doc

4กิตติกรรมประกาศ.doc

3บทคัดย่อ.doc

2หน้าอนุมัติหัวข้อโครงงาน.doc

1หน้าปก.doc

บทที่ 5.docx

บทที่ 4.docx

บทที่ 3.docx

บทที่ 2.docx

บทที่ 1.doc

ภาคผนวก ค.doc

ภาคผนวก ข.docx

 

ภาคผนวก ก.docx

 

ตัวอย่างเนื้อหาภายในไฟล์เอกสาร

 

          ระบบการจัดการงานสารบรรณ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี       เป็นระบบงานที่มีความสำคัญในการใช้งานสารบรรณสำหรับ เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ หัวหน้างานสารบรรณ และรองฝ่ายบริหารทรัพยากร ที่ต้องการจัดการเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงาน       สารบรรณต่างๆ ของ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการจัดการงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                                                                                                                           
          การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานสารบรรณของฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ หัวหน้างานสารบรรณ และรองฝ่ายบริหารทรัพยากร สามารถทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานสารบรรณของฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีได้ โดยสะดวกและง่ายซึ่งมีเครื่องมือรองรับการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็ว      

1.1 
ภูมิหลังและความเป็นมา      

      วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บริหารงานรับผิดชอบการดำเนินงานของสถานศึกษาและปกครองบัญชาการ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารและพิจารณาให้ความเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี จะมีหน่วยงาน    ที่รับผิดชอบงานทั้งหมด 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำโครงการนี้คือ ฝ่ายบริหารทรัพยากร  


 

ซึ่งประกอบไปด้วย 1. งานบริหาร 2. งานบุคลากร 3. งานการเงิน 4. งานการบัญชี 5. งานพัสดุ        

6. งานอาคารสถานที่ 7. งานทะเบียน 8. งานประชาสัมพันธ์     
      งานสารบรรณถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับบุคคลในวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด
มีหน้าที่สำคัญอยู่ประกอบด้วย (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2549) 

      1. ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ           
      2. จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจัดลำดับความสำคัญของเอกสารร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ 
      3. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา      
      4. เก็บรวบรวมและจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
      5. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศ ฯลฯ ให้บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา    
      6. รับผิดชอบต่อศูนย์การติดต่อ ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในและภายนอก งานสื่อสารด้วยระบบการจัดการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น     
      7. เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการสถานศึกษาอื่นๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์     
      8. ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรเลขของบุคลากร นักเรียนนักศึกษา                    
      9. ดูแล บำรุงการศึกษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
     10. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น         
     11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย            
      เนื่องจากในปัจจุบันการทำงานภายในวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มีการติดต่อประสานงานกัน ทั้งทางโทรศัพท์ภายใน จดหมาย หรือทางอีเมล์โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเก็บเป็นเอกสาร รายงานหรือไฟล์ข้อมูลต่างๆ ซึ่งการจัดการเอกสารต่างๆ เหล่านั้นยังมีระบบการจัดการที่ไม่ดีพอ แหล่งเก็บข้อมูลงานเอกสารต่างก็ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ จึงทำให้ยุ่งยากในการจัดการ มีความเสี่ยงที่ข้อมูลอาจเกิดการสูญหาย เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล และเมื่อต้องการเรียกใช้ข้อมูลจะยุ่งยากและ       ไม่สะดวกในการสืบค้นข้อมูล                           
      ดังนั้นจึงได้เกิดแนวความคิด ที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูล การจัดการเอกสารของงานสารบรรณ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเก็บข้อมูลภายใน ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี    เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานภายใน ให้รวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ป้องกันข้อมูลสูญหาย รวมถึงการจัดการงานเอกสารต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการเรียกใช้ข้อมูล                                               

1.2 
วัตถุประสงค์    

      1.2.1
 เพื่อสามารถนำระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการพัฒนา ระบบการจัดการงานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
    
      1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบการรับหนังสือและการส่งหนังสือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                 
      1.2.3 เพื่อสามารถจัดเก็บ สำเนาหนังสือรับ สำเนาหนังสือส่ง สำเนาหนังสือคำสั่ง และสำเนา
หนังสือบันทึกข้อความในรูปแบบของไฟล์
 *.PDF ได้               
                                 
1.3
 ขอบเขตของโครงการ  

      ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการงานสารบรรณ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่าง       สุราษฎร์ธานี  ได้แก่ เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ  หัวหน้างานสารบรรณ และรองฝ่ายบริหารทรัพยากร  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี      
      เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ    
      1. 
ข้อมูลหลัก         
         1.1 
สามารถ login เข้าระบบเพื่อใช้งาน และ logout ออกจากระบบได้      
         1.2 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลบุคลากรในส่วนงานสารบรรณได้   
         1.3 ระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลงานสารบรรณได้ 
      2. ระบบลงทะเบียนหนังสือรับ 
         2.1
 ระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ทะเบียนรับหนังสือได้   
         2.2 
ระบบออกเลขทะเบียนหนังสือรับอัตโนมัติ        
         2.3 
ระบบสามารถกำหนดประเภทการปฏิบัติได้ เช่น ชั้นความเร็ว ชั้นความลับ         
         2.4 
ระบบสามารถเลือกไฟล์เอกสาร *.PDF อัพไฟล์ผ่านฐานข้อมูลได้     
         2.5 
หากไม่ทำการเลือกไฟล์เอกสาร ระบบจะไม่ทำการบันทึก โดยจะมีข้อความบอกกับผู้ใช้
  แนบไฟล์เอกสารด้วย”      
         2.6 
ระบบไม่สามารถทำการลบหรือแก้ไขได้ หากไม่มีการบันทึกข้อมูลก่อน            
      3. 
ระบบการลงทะเบียนหนังสือส่ง   
         3.1 
ระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ทะเบียนรับหนังสือได้           
         3.2 
ระบบออกเลขทะเบียนหนังสือส่งอัตโนมัติ                
        3.3 
ระบบสามารถกำหนดประเภทการปฏิบัติได้ เช่น ชั้นความเร็ว ชั้นความลับ          
        3.4 ระบบสามารถเลือกไฟล์เอกสาร *.PDF อัพไฟล์ผ่านฐานข้อมูลได้         
         3.5
 หากไม่ทำการเลือกไฟล์เอกสาร ระบบจะไม่ทำการบันทึก โดยจะมีข้อความบอกกับผู้ใช้  
แนบไฟล์เอกสารด้วย” 
        3.6 
ระบบไม่สามารถทำการลบหรือแก้ไขได้ หากไม่มีการบันทึกข้อมูลก่อน           
      4. 
ระบบการลงทะเบียนหนังสือคำสั่ง        
         4.1 
ระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ทะเบียนหนังสือคำสั่งได้                
         4.2 
ระบบออกเลขทะเบียนหนังสือคำสั่งอัตโนมัติ            
         4.3 
ระบบสามารถเลือกไฟล์เอกสาร *.PDF อัพไฟล์ผ่านฐานข้อมูลได้               
         4.4
 หากไม่ทำการเลือกไฟล์เอกสาร ระบบจะไม่ทำการบันทึก โดยจะมีข้อความบอกกับผู้ใช้  แนบไฟล์เอกสารด้วย”    
         4.5 
ระบบไม่สามารถทำการลบหรือแก้ไขได้ หากไม่มีการบันทึกข้อมูลก่อน            
      5. 
ระบบการลงทะเบียนหนังสือบันทึกข้อความ  
         5.1 
ระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ทะเบียนหนังสือบันทึกข้อความได้          
         5.2 
ระบบออกเลขทะเบียนหนังสือบันทึกข้อความอัตโนมัติ                       
        5.3 
ระบบสามารถเลือกไฟล์เอกสาร *.PDF อัพไฟล์ผ่านฐานข้อมูลได้         
         5.4 
หากไม่ทำการเลือกไฟล์เอกสาร ระบบจะไม่ทำการบันทึก โดยจะมีข้อความบอกกับผู้ใช้  แนบไฟล์เอกสารด้วย”    
         5.5 
ระบบไม่สามารถทำการลบหรือแก้ไขได้ หากไม่มีการบันทึกข้อมูลก่อน

  6. ระบบสืบค้น      
          6.1 ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลหนังสือรับ ข้อมูลหนังสือส่ง ข้อมูลหนังสือคำสั่ง ข้อมูลหนังสือบันทึกข้อความ ตามเงื่อนไข เลขทะเบียน ที่ วันที่ จาก ถึง เรื่อง เรียน และหมายเหตุได้

  7. การพิมพ์รายงาน                                                           

          7.1 สามารถออกรายงานหนังสือรับ ประจำวัน ประจำเดือน และประจำปีได้              

          7.2 สามารถออกรายงานหนังสือส่ง ประจำวัน ประจำเดือน และประจำปีได้            

    7.3 สามารถออกรายงานหนังสือคำสั่ง ประจำวัน ประจำเดือน และประจำปีได้     
      7.4 สามารถออกรายงานหนังสือบันทึกข้อความ ประจำวัน ประจำเดือน และประจำปีได้ 
หัวหน้างานสารบรรณ
      
      1. 
สามารถ login เข้าระบบเพื่อใช้งาน และ logout ออกจากระบบได้          
      2. สามารถตรวจสอบ และ แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้              
      3. ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลหนังสือรับ ข้อมูลหนังสือส่ง ข้อมูลหนังสือคำสั่ง และข้อมูลหนังสือบันทึกข้อความ ตามเงื่อนไข เลขทะเบียน ที่ วันที่ จาก ถึง เรื่อง เรียน และหมายเหตุได้
      4. สามารถดูรายงานหนังสือรับ ประจำวัน ประจำเดือน และประจำปีได้                 
      5. 
สามารถดูรายงานหนังสือส่ง ประจำวัน ประจำเดือน และประจำปีได้               
      6. 
สามารถดูรายงานหนังสือคำสั่ง ประจำวัน ประจำเดือน และประจำปีได้          
      7. สามารถดูรายงานหนังสือบันทึกข้อความ ประจำวัน ประจำเดือน และประจำปีได้

 

รองฝ่ายบริหารทรัพยากร
      1. 
สามารถ login เข้าระบบเพื่อใช้งาน และ logout ออกจากระบบได้          
      2. สามารถตรวจสอบ และ แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้              
      3. ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลหนังสือรับ ข้อมูลหนังสือส่ง ข้อมูลหนังสือคำสั่ง ข้อมูลหนังสือบันทึกข้อความ ตามเงื่อนไข เลขทะเบียน ที่ วันที่ จาก ถึง เรื่อง เรียน และหมายเหตุได้

      4. สามารถดูรายงานหนังสือรับ ประจำวัน ประจำเดือน และประจำปีได้                 
      5. 
สามารถดูรายงานหนังสือส่ง ประจำวัน ประจำเดือน และประจำปีได้                

      6. สามารถดูรายงานหนังสือคำสั่ง ประจำวัน ประจำเดือน และประจำปีได้           
      7. สามารถดูรายงานหนังสือบันทึกข้อความ ประจำวัน ประจำเดือน และประจำปีได้      

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ       
    
      1.4.1.
 ได้ระบบการจัดการงานสารบรรณ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์-ธานี ที่พัฒนาด้วยระบบคอมพิวเตอร์                                                                                                            
      1.4.2. 
ได้ระบบสำหรับจัดเก็บหนังสือรับ หนังสือส่ง หนังสือคำสั่ง และหนังสือบันทึกข้อความที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
                
      1.4.3.
 สามารถดาวน์โหลดหนังสือราชการ ที่เป็นไฟล์ *.PDF และนำกลับมาใช้แทนฉบับจริงที่อาจสูญหายและชำรุดได้       

1.5 
ขั้นตอนและวิธีการพัฒนาโครงงาน    

      ระบบการจัดการงานสารบรรณ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มีการ  จัดวางแผนการดำเนินการเป็นขั้นตอนต่างๆ ตามวิธีการของการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ คือ วงจรพัฒนาระบบ (SDLC : System Development Life Cycle) 7 ขั้นตอน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้ ดังนี้ 

1.5.1 ศึกษาและทำความเข้าใจปัญหา (Problem Recognitions)   

        เป็นขั้นตอนแรกในวงจรของการพัฒนาขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ระบบการจัดการงานสารบรรณ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี การนำข้อมูลของฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ทำความเข้าใจปัญหาเพื่อนำมาวางแผนกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดขอบเขตระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ เดือนพฤศจิกายน ถึง สัปดาห์ที่ เดือนพฤศจิกายน 2555       

 

1.5.2 ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)    

       เป็นขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบการจัดการงานสารบรรณ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ศึกษาถึงผลประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่งานสารจะได้รับจากระบบการจัดการงานสารบรรณ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี และศึกษาเกี่ยวกับงานที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาระบบเพื่อใช้งานได้จริง กำหนดขอบเขตระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ เดือนพฤศจิกายน ถึง สัปดาห์ที่ เดือนธันวาคม 2555

       

1.5.3 วิเคราะห์ (Analysis)     
        เป็นขั้นตอนการศึกษา และทำการวิเคราะห์ระบบงานเดิมที่ใช้อยู่กำหนดความต้องการของระบบใหม่ ที่จะพัฒนาพร้อมแนวทางการแก้ไขและกำหนดรูปแบบใหม่ตามที่ผู้ใช้ต้องการโดยศึกษาเกี่ยวกับการจัดการพิมพ์ระบบการจัดการงานสารบรรณ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่าง  สุราษฎร์ธานี การเก็บรวบรวมเอกสาร และการจัดส่ง ไปยังผู้อนุมัติเพื่อง่ายต่อการออกแบบ และการพัฒนาระบบการจัดการงานสารบรรณ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี เป็นระยะเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ เดือนพฤศจิกายน ถึง สัปดาห์ที่ เดือนมกราคม 2556

 

1.5.4 ออกแบบ (Design)         
       เป็นขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดของแบบฟอร์มต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ เป็นการออกแบบสิ่งนำเข้า (Input Design) ออกแบบสิ่งนำออก (Output Design) ผังงานระบบ (Work Flow) แผนภาพบริบท (Context Design) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Design) แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Design) แฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมด เป็นระยะเวลาประมาณ 9 สัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ เดือนธันวาคม ถึง สัปดาห์ที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2556  

 

1.5.5 การพัฒนาระบบ (Construction)    
       
เป็นขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมระบบการจัดการงานสารบรรณ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ตามที่ได้ออกแบบไว้ และทำการเลือกข้อมูล มาทดสอบจนกว่าระบบจะพัฒนาเสร็จเรียบร้อย เป็นระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห์ ตั้งแต่ สัปดาห์ที่ เดือนมกราคม ถึง สัปดาห์ที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2556     

 

1.5.6 การทดสอบและการติดตั้งระบบ (Testing Implement) 
       
เป็นขั้นตอนการทดสอบว่าระบบการจัดการงานสารบรรณ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ที่ได้พัฒนาขึ้นเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้มากน้อยเพียงใด ทดสอบว่ามีข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม หรือโปรแกรมไม่สมบูรณ์อย่างไร สามารถใช้ระบบงานได้จริงหรือไม่ เมื่อทำการทดสอบเสร็จ จากนั้นทำการจัดทำคู่มือการใช้ระบบการจัดการงานสารบรรณ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ต่อไปจะเป็นการนำระบบมาติดตั้งเพื่อทดสอบอย่างละเอียดว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ และมีปัญหาใดๆรวมทั้งระบบดีพร้อมที่จะเริ่ม ใช้งานได้ เป็นระยะเวลาประมาณ 5 สัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง สัปดาห์ที่ เดือนมีนาคม 2556       

 

1.5.7 การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance)     
       เป็นขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม หรือการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์ พร้อมที่จะใช้ในการทำงานและสามารถทำงานได้จริงตามวัตถุประสงค์ หรือตามความต้องการของผู้ใช้ ขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 5 สัปดาห์ตั้งแต่ สัปดาห์ที่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง สัปดาห์ที่ เดือนมีนาคม 2556        
      ระยะเวลาในการดำเนินงานของระบบการจัดการงานสารบรรณ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
 20 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ ของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 จนถึงสัปดาห์ที่ ของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ดังตารางที่ 1.1 


1.6 คำถามของโครงงาน      

      1.6.1 
คิดว่าผลที่จะได้รับจากการนำ ระบบการจัดการงานสารบรรณ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี เป็นอย่างไร  
      1.6.2 คิดว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดทำงานสารบรรณได้มากน้อยเพียงใด    

1.7
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    
        
      1.7.1
 กลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำโครงงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 คน        
      1.7.2 กลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ในการทดสอบหรือประเมินโครงงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรจำนวน 3 คน     

1.8
 
อุปกรณ์และงบประมาณในการดำเนินงาน 

     1.8.1 ด้าน Hardware       
            
1.8.1.1 คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติ ดังนี้     
                       -  CPU Intel Pentium Dual-Core Processor T2410 (2.0 GHz, 533 MHz FSB, 1MB L2 cache)       
                       - Mobile intel Graphic Media Accelerator x3100      
                       - 1 GB DDR2,160GB HDD,DVD-Super Multi DL       
                       - 802.11/g WLAN      
                       - Bluetooth 2.0+EDR 
             1.8.1.2 
เครื่องพิมพ์ Canon MP 208 จำนวน 1 เครื่อง       
             1.8.1.3 Flash Drive 8 GB 
จำนวน 1 อัน 

      
1.8.2 ด้าน Software        
              - ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 Professional   
              - 
ภาษา PHPScript Language เป็นภาษาใช้เขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
              - MySQL Database เวอร์ชั่น 5.0.27 เป็น Database Server  
              - Apache Web Server 
เวอร์ชั่น 2.2.4 ใช้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์จำลอง   
              - php MyAdmin MySQL Database 
เป็นตัวควบคุม MySQL Database   
              - Macromedia Dreamweaver 8
 เป็นโปรแกรมสำหรับออกแบบหน้าเว็บ

      1.8.3 อุปกรณ์ที่ต้องจัดซื้อ  
              - แผ่น CD-RW            จำนวน              2      แผ่น            20  บาท
              - กระดาษ A4                       จำนวน              2      รีม            190  บาท
              - หมึกพิมพ์                  จำนวน              2      ตลับ          1,600       บาท
              - แฮนดี้ไดร์ (Handy Drive)   จำนวน              2      อัน            340  บาท
              - ค่าเข้าเล่มโครงงาน             จำนวน              2      เล่ม           800  บาท
                รวมงบประมาณ                                                          2,950       บาท

      1.8.4 อุปกรณ์ที่ไม่ต้องจัดซื้อ     
              - คอมพิวเตอร์              จำนวน              1      เครื่อง       
              - เครื่องพิมพ์                        จำนวน              1      เครื่อง

 

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทย ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,153,626 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด516,232 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท19 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก