lnwshop logo

โปรเจคเว็บบริหารงานบุคคล

โปรเจคเว็บบริหารงานบุคคล
โปรเจคเว็บบริหารงานบุคคล thumbnail 1โปรเจคเว็บบริหารงานบุคคล thumbnail 2โปรเจคเว็บบริหารงานบุคคล thumbnail 3
หมวดหมู่ โปรเจคสำเร็จรูป
ราคา 3,200.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 27 ก.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

โปรเจคเขียนด้วย PHP ใช้ฐานข้อมูล SQL

 เมื่อซื้อสินค้าไฟล์ที่จะได้ครับคือ

- ไฟล์ source code โปรเจคเว็บ php สามารถแก้ไขได้ด้วย Dreamvewer 

- ไฟล์ฐานข้อมูล sql 

- ไฟล์เอกสารรูปเล่มบทที่ 1 - 5

- ไฟล์รูปภาพประกอบการทำโปรเจคอื่นๆ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V V

บทที่ 1

บทนำ

1.  ความเป็นมาของโครงการ

 

          ปัจจุบันเกิดปัญหา เกี่ยวกับการจัดการแรงงาน เกี่ยวกับอัตราการจ้าง และการละเมิดกฏหมายแรงงาน ซึ่งมีผลบางส่วนมาจากระบบงานบริหารบุคคลที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการบริหารงานบุคคลด้วยระบบเอกสาร  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ธุรกิจควรมีระบบบริหารงานบุคคลที่เป็นมาตรฐานนี้เพื่อช่วยในเรื่องของการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ของการทำงาน กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่าง ๆ ระหว่างพนักงานกับบริษัท และมีการเก็บข้อมูลโดยใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะแก่การค้นหาข้อมูล แสดงรายงาน จัดการได้ง่ายและยืดหยุ่นกว่าแบบเอกสารมาก

                ระบบบริหารงานบุคคลจึงเป็นอีกระบบที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานบุคคลซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวกและเป็นมาตรฐานมากขึ้นลดการเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การซ๊ำซ้อนของข้อมูลพนักงาน การสูญหายของเอกสารที่เป็นตัวกระดาษ การทำงานด้วยมนุษย์ที่อาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร การทำงานเป็นระบบมากขึ้น การคำนวณอัตราการจ้างที่เป็นมาตรฐาน และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่อิงตามกฏหมายปัจจุบัน ตลอดจน เป็นหลักฐานต่าง ๆ เมื่อเกิดปัญหาหรือเกิดคดีความฟ้องร้องขึ้น

 

2แนวทางการพัฒนาโครงงาน

                ในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลนั้น ผู้พัฒนาได้ดำเนินการพัฒนาขั้นตอนต่อไปนี้

                1.  ศึกษาสภาพของระบบงานเดิม

1.1 ศึกษาเอกสารของระบบงานเดิม เช่น แบบฟอร์มต่าง ๆ ของบริษัท ที่เกี่ยวกับระบบบุคคล ใบสมัคร ใบลา เอกสารในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ

1.2 สัมภาษณ์และสังเกตการณ์ การทำงานเพื่อให้รู้กระบวนการและปัญหาในต่าง ๆ ในการทำงานของระบบงานเดิม

1.3  สรุปปัญหาในการทำงานของระบบงานเดิม

1.4  วิเคราะห์ปัญหาจุดด้อยของระบบงานเดิม

                2.  กำหนดความต้องการของระบบจากข้อมูลที่รวบรวมความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และสังเกตจากแบบฟอร์มในหัวข้อที่ 1 ข้างต้น นำมาวิเคราะห์ และสรุปความต้องการของผู้ใช้ต่อระบบงานที่ศึกษา

                3.  การออกแบบระบบงานใหม่ตามความต้องการของผู้ใช้

                                    จากความต้องการที่สรุปได้ในหัวข้อที่ 2 จะถูกนำมาดำเนินการโดยใช้หลักการเชิงวัตถุ (Object oriented) ดังต่อไปนี้

                                    3.1  System Work Flow Diagram

                                    3.2  Use Case Diagram

                                    3.4  Domain Class Diagram

                                    3.5  Activity Diagram

                                    3.6  System Sequence Diagram

                                    3.7  State chart Diagram

                                    3.8  การออกแบบฐานข้อมูล

                                    3.9  การออกแบบหน้าโปรแกรม

4.    เขียนโปรแกรม ตรวจสอบข้อผิดพลาดและทดสอบโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการ

5.    นำไปทดสอบใช้งาน และแก้ไขข้อผิดพลาด

6.    สรุปผลการจัดทำโครงการ

7.   จัดทำเอกสาร และคู่มือในการใช้งานระบบ

 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

                เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานบุคคลซึ่งระบบจะทำให้เกิดประโยชน์ดังนี้

                3.1  เพื่อให้การทำงานของระบบบุคคลเกิดความเป็นมาตรฐานน่าเชื่อถือ

                3.2  เพื่อช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการ ค้นหา จัดการ หรือ ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารตามเวลาที่ต้องการ

                3.3  เพื่อลดขั้นตอนการทำงานของระบบบริหารงานบุคคลไม่ให้เกิดการซับซ้อนของการทำงานและการเก็บข้อมูล

3.4  เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดเก็บเอกสารและการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับประวัติพนักงานและ ข้อมูลอื่น ๆ ในระบบ

3.5 เพื่อลดการทำงานที่เกิดความไม่ยุติธรรม ความเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายแรงงาน

 

4.  ขอบเขตของโครงการ

                ขอบเขตของระบบบริหารงานบุคคลนี้จะครอบคลุมในเรื่องของงานบุคคล เริ่มตั้งแต่มาการรับสมัครงาน การลงเวลาทำงาน การทำงานล่วงเวลา การลา การปรับเงินเดือน การคำนวณเงินเดือน การออกหนังสือรับรอง หนังสือแจ้งเตือน กำหนดวันหยุดประจำปี ตลอดจนการลาออก และ การจ่ายเงินชดเชย

                การทำงานของระบบจะอาศัยการคำนวณ การเก็บประวัติสถิติ และทำการแสดงสารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ง่ายขึ้น  โดยแบ่งตามการทำงานได้ดังนี้

1.เจ้าหน้าที่

        - สามารถทำการจัดการประวัติพนักงานได้

        - สามารถจัดการบันทึกเวลาในการทำงานของพนักงานได้

        - สามารถออกรายงานต่าง ๆ เมื่อถึงเวลา เช่น สลิปเงินเดือน เป็นต้น

        - สามารถส่งเรื่องขออนุมัติ คำร้องขอออกเอกสาร ตามที่พนักงานต้องการได้

        -  สามารถปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของระบบได้ เช่น กำหนดวันหยุดประจำปี เป็นต้น

2. พนักงาน

        - สามารถตรวจสอบวัน เวลาทำงาน และประวัติ ของตนเองได้

        - สามารถกรอกแบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ ที่ต้องการ เพื่อส่งเรื่องขออนุมัติได้โดยอัติโนมัติ

3. ผู้บริหาร

        -  สามารถตรวจสอบวัน เวลาทำงาน และประวัติ ของพนักงานทุกคนได้

        -  สามารถคำนวณภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าโอทีต่าง ๆ ได้ในแต่ละเดือนได้

        -  สามารถอนุมัติการเพิ่มลดเงินเดือนได้โดยดูจากรายงานของระบบ

        -  สามารถดูรายงานต่าง ๆ ตามที่ต้องการเพื่อประกอบการตัดสินใจ

4. ระบบ

-  สามารถทำแสดงการเตือนเมื่อมีการทำงานที่เกินเกณฑ์กฎหมายกำหนด

5. ผู้ดูแลระบบ

-  สามารถปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในปัจจุบัน

 

5.  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

                ได้ซอฟต์แวร์ ระบบบริหารงานบุคคลซึ่งมีความสามารถดังนี้

5.1      สามารถทำให้การทำงานของระบบงานบุคคลเกิดความเป็นมาตรฐานน่าเชื่อถือ

5.2      สามารถช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการ ค้นหา จัดการ หรือ ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารตามเวลาที่ต้องการ

5.3      สามารถลดขั้นตอนการทำงานของระบบบริหารงานบุคคลไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนของการทำงานและข้อมูล

5.4      สามารถลดความผิดพลาดในการจัดเก็บเอกสารและแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับประวัติพนักงานและ ข้อมูลอื่น ๆ ในระบบ

5.5      สามารถลดภาระงาน และอำนวยความสะดวกในด้าน การนำข้อมูลเข้าระบบ การประมวลผล การออกเอกสาร ให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

5.6      สามารถลดการทำงานที่เกิดความไม่ยุติธรรม ความเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายแรงงาน

 

บทที่ 2

ทฤษฏีและโครงงานที่เกี่ยวข้อง

 

2.1 ระบบบริหารงานบุคคลเดิมจะประกอบด้วยการทำงานดังนี้

 

1.              การรับสมัครงาน

        ระบบงานเดิม เป็นการสมัครงานโดยใช้แบบฟอร์มเอกสาร และเก็บข้อมูล โดย Microsoft excel รายละเอียดอิงตามแบบฟอร์ม เมื่อต้องการ แสดงประวัติ จะทำการนำข้อมูลต่าง ๆ แสดงออกมาตามที่ต้องการ

ปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบัน

-       ข้อมูลไม่ปลอดภัย อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือการ ลบข้อมูลผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่าย

-       การใช้ข้อมูลเป็นไปได้ยาก เนื่องจากข้อมูลไม่เป็นชุดเดียวกัน จัดเก็บอยู่ในหลายรูปแบบ

-       การแสดงรายงาน ล่าช้า เนื่องจาก การทำงานที่ไม่ต่อเนื่องหรือจากการค้นหาข้อมูลให้อยู่

  ในรูปแบบที่ต้องการ

-  การทำงานไม่เป็นอิสระ เป็นการทำงานที่ติดงานกับคนไว้ด้วยกัน

2.              การลงเวลาทำงาน

ระบบงานเดิม เป็นการลงเวลาการทำงานโดยมี หัวหน้างานเป็นผู้ลงเวลางานให้ และส่งรายงานให้กับฝ่ายบุคคลเป็นสัปดาห์ หรือบางหน่วยงานอาจมีการลงเวลากันเองโดยมีเอกสารแบบฟอร์มในการลงเวลาทำการ เซ็นต์ชื่อ พร้อมลงเวลา เข้า-ออกงานเอง แล้วส่งรายงานให้กับฝ่ายบุคคลเป็นสัปดาห์เช่นกัน จากนั้นฝ่ายบุคคลจะทำการบันทึกเวลาทำงานของพนักงานทุกคนลง  Microsoft excel ทำการใส่สูตรในการคำนวณ พร้อมแสดงรายงานตามต้องการ

ปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบัน

-       ข้อมูลที่ได้รับอาจไม่ถูกต้อง เช่น การลืมลง การลงเวลาเกินที่ทำงาน การไม่รับผิดชอบของ 

             หัวหน้างาน เป็นต้น

-       การแสดงรายงาน ล่าช้า เนื่องจาก การทำงานที่ไม่ต่อเนื่องหรือจากการค้นหาข้อมูลให้อยู่

  ในรูปแบบที่ต้องการ

-  การทำงานไม่เป็นอิสระ เป็นการทำงานที่ติดงานกับคนไว้ด้วยกัน

3.              การทำงานล่วงเวลา

ระบบงานเดิม เป็นการลงเวลาในหัวข้อที่ 2 รวมอยู่แล้ว ไม่มีการตรวจสอบในเรื่องของการทำงานล่วงเวลาให้อยู่ระหว่างชั่วโมงที่กฎหมายกำหนดทำให้เกิดการทำงานล่วงเวลามากเกินกำหนด หรือมีการทำงานนอกเวลาเกินจากงานเพื่อเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว

ปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบัน

-       มีการทำงานล่วงเวลาที่มากเกินงานที่กำหนด

-       การแสดงรายงาน ล่าช้า เนื่องจาก การทำงานที่ไม่ต่อเนื่องหรือจากการค้นหาข้อมูลให้อยู่

  ในรูปแบบที่ต้องการ

-  การทำงานไม่เป็นอิสระ เป็นการทำงานที่ติดงานกับคนไว้ด้วยกัน

4.              การลา

การลางานจะมีการลาหลายแบบซึ่งมีเงื่อนไขและการคิดค่าตอบแทนที่ต่างกัน ดังนี้

4.1         การลาป่วย

9.10               ในกรณีที่พนักงานป่วยจนไม่สามารถทำงานได้  พนักงานมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง  แต่จะได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทำงานปกติปีหนึ่งไม่เกิน  30 วัน

9.11               ในวันแรกของการลาป่วยพนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของตนทราบโดยทางโทรศัพท์  โทรเลข  ภายใน  4 ชั่วโมงแรกนับจากเวลาที่เริ่มทำงานของวันแรกที่ป่วย  ในกรณีที่ละเลยในการที่จะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควรอาจถือว่าขาดงาน

9.12               ในวันแรกที่กลับเข้าทำงานภายหลังการลาป่วยพนักงานต้องยื่นใบลาตามแบบที่บริษัทฯกำหนด  ในกรณีจงใจละเลยไม่ยื่นแบบฟอร์มการลาหรือไม่มีเหตุอันสมควร  บริษัทฯอาจถือว่าระยะเวลาที่หยุดงานไปดังกล่าวเป็นการขาด

9.13               การลาป่วยตั้งแต่  3 วันทำงานติดต่อกันขึ้นไป  พนักงานต้องแสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น 1  หรือของสถานพยาบาล  หรือของสถานพยาบาลของราชการได้  ให้พนักงานชี้แจงเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะเป็นผู้พิจารณาเหตุผลนั้นๆ

9.14               ถ้าพนักงานเจ็บป่วยเนื่องจากประสบอันตราย  หรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการทำงานไม่ถือเป็นการลาป่วย  หรือจากการป้องกันผลประโยชน์ให้บริษัท  และ/หรือให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน

9.15               บริษัทฯอาจพิจารณาส่งพนักงานที่ลาป่วยมากไปให้แพทย์ตรวจสุขภาพเป็นกรณีพิเศษ

4.2         การลากิจ

9.10               พนักงานที่พ้นทดลองงานแล้วจึงจะมีสิทธิลากิจได้  และผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นสมควร  สามารถขอลากิจได้ปีละไม่เกิน  5 วันทำงาน  (โดยไม่ได้รับค่าจ้างสำหรับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน)

9.11               พนักงานที่ประสงค์จะลากิจ  จะต้องยื่นใบลากิจล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำงาน  ก่อนวันที่ประสงค์จะลาและต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงลาได้  มิฉะนั้นจะถือว่าขาดงาน  หรือละทิ้งหน้าที่

9.12               หากบริษัทฯมีความจำเป็น  อาจเรียกพนักงานผู้ได้รับอนุญาตให้ลากิจนั้นมาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมได้  โดยผู้บังคับบัญชากำหนดให้หยุดงานในวันอื่นทดแทน  ถ้าพนักงานทราบการเรียกตัวแล้วไม่กลับเข้าปฏิบัติงานถือว่าเป็นการขาดงาน

9.13               หลักเกณฑ์การคิดจำนวนวันลากิจ  สำหรับพนักงานที่พ้นระยะทดลองงาน  และได้รับการบรรจุให้เป็นพนักงาน  แต่มีอายุการทำงานไม่ครบ  1 ปีตามปฏิทิน  ให้คิดตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

จำนวนวันที่มีสิทธิขอลากิจ = จำนวนเดือนที่ทำงานในปีนั้นนับถึงสิ้นปี x 5

12 เดือน

4.3         การลาคลอด

9.10               พนักงานหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน  90 วัน  (รวมวันหยุดระหว่างการลาด้วย)  โดยบริษัทฯจะจ่ายค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลาไม่เกิน  45 วัน

9.11               พนักงานหญิงที่มีครรภ์  ต้องยื่นใบลา  ถ้ามีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันมาแสดงว่าไม่อาจปฏิบัติงานในหน้าที่เดิมได้  สามารถให้ทางบริษัทฯเปลี่ยนงานเป็นการชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้  บริษัทฯจะพิจารณาเปลี่ยนงานให้ตามที่เห็นสมควร

9.12               พนักงานหญิงที่มีครรภ์  บริษัทฯมีความจำเป็นที่ไม่ให้ทำงานในระหว่างเวลา  22.00 น. 06.00 น.  หรือ  ทำงานล่วงเวลา  ทำงานในวันหยุด  หรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง

9.13               การลาคลอดนี้  จะไม่มีผลต่อกำหนดเวลาพักผ่อนประจำปี  การหยุดงาน  การแท้งบุตรก่อนกำหนด  หรือโดยเหตุอื่นใดก็ตามโดยแท้งบุตรก่อนตั้งครรภ์ครบ  28 สัปดาห์ให้ถือว่าเป็นการลาป่วย

4.4         การลาอุปสมบท

9.10               พนักงานชายที่ปฏิบัติงานมากับบริษัทฯติดต่อกันครบ  1 ปี  สามารถลาได้ตามความจำเป็น  ไม่เกิน  30 วัน  โดยบริษัทฯจ่ายค่าจ้างตามปกติตามที่ลาจริงแต่ไม่เกิน 30 วัน

9.11               ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยอุปสมบทมาก่อน  สามารถขอลาอุปสมบทได้  โดยต้องเสนอใบลา  และต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการฝ่าย  หรือผู้จัดการโรงงานอย่างน้อย  30 วันก่อนอุปสมบท

9.12               การลาเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีทางศาสนา  บริษัทฯ  ให้ลาได้เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัทฯ

9.13               เมื่อพนักงานลาสิกขาบทตามกำหนดระยะเวลาหรือก่อนกำหนดระยะเวลาให้รีบมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานและแสดงหลักฐานการอุปสมบท  ใบสุทธิ  แก่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ภายใน  3 วัน  นับแต่วันมารายงานตัว  มิฉะนั้นจะถือว่าขาดงาน

4.5         การลาเพื่อรับราชการทหาร

9.10               พนักงานชายที่ต้องรับราชการทหารในกรณีถูกเกณฑ์ทหาร  ให้ลาออกจากการเป็นพนักงาน  เมื่อครบกำหนดการเข้ารับราชการทหารแล้ว  ภายในไม่เกิน 30 วัน  ประสงค์จะกลับเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทฯอีก  บริษัทฯจะพิจารณารับเข้าทำงานตามที่เห็นสมควร  ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างที่เหมาะสมในขณะนั้น

9.11               บริษัทฯอนุญาตให้พนักงานชายลาไปเพื่อรับราชการทหารในกรณีเรียกพล  เพื่อฝึกวิชาทหารหรือทดสอบความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารได้  โดยให้พนักงานยื่นหลักฐานทางราชการต่อผู้บังคับบัญชา  ก่อนที่จะไปรับราชการทหาร  อย่างน้อย 1 สัปดาห์

9.12               การไปรับราชการทหารในกรณีเรียกพลตามระยะเวลาที่ทางราชการมีหมายเรียกนี้  ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ไม่ถือว่าเป็นการลากิจ  โดยให้ได้รับอัตราค่าจ้างเท่ากับอัตราค่าจ้างหกติตลอดระยะเวลาที่ลา  แต่ไม่เกิน 60 วันต่อปี

9.13               เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ลา  พนักงานต้องกลับมารายงานตัวและส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาของตน  เพื่อเข้าทำงานภายใน 3 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดการลา  ในกรณีที่พนักงานไม่กลับมารายงานตัวเพื่อเข้าทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนดและปราศจากเหตุผลอันควร  บริษัทฯถือว่าพนักงานดังกล่าวประสงค์ที่จะลาออกจากการเป็นพนักงานโดยทันที

4.6         การลาเพื่อทำหมัน

9.10               พนักงานมีสิทธิลาเพื่อทำหมันได้  และมีสิทธิลาเนื่องจากการทำหมันโดยได้รับค่าจ้าง  ตลอดระยะเวลาที่ลา

9.11               พนักงานสามารถลาได้ตามระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบัน  ชั้นหนึ่ง  กำหนดและออกใบรับรองให้

9.12               พนักงานต้องยื่นแบบฟอร์มการลา  เพื่อขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นการล่วงหน้า  ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์  ก่อนวันลา  และจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะหยุดงานได้

4.7         การลาเพื่อการฝึกอบรม

9.10               พนักงานมีสิทธิลาเพื่อไปฝึกอบรม  หรือพัฒนาความรู้ความสามารถโดยไม่ได้รับค่าจ้างในกรณีดังต่อไปนี้

(1)       เพื่อประโยชน์ต่อกรมแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือการเพิ่มทักษะความชำนาญเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

(2)       การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตให้จัดขึ้น

9.11               การลาเพื่อการฝึกอบรม  หรือพัฒนาความรู้ความสามารถให้พนักงานแจ้งถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจ้ง  พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนอย่างน้อย 7 วัน  ก่อนวันลาและต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงสามารถลาหยุดไปได้

9.12               บริษัทฯอาจไม่อนุญาตให้พนักงานลาไปเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถได้ในกรณีดังต่อไปนี้  การลาของพนักงานอาจก่อให้เกิดความเสียหาย  หรือมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ  หรือในปีที่ลานั้นพนักงานเคยได้รับอนุญาตให้ลาเพื่อการฝึกอบรม  หรือพัฒนาความรู้ความสามารถมาแล้วไม่น้อยกว่าสามสิบวันหรือสามครั้ง

        ระบบงานเดิม พนักงานที่ต้องการลาในรูปแบบต่าง ๆ จะต้องยื่นใบลาเพื่อรอการอนุมัติการลาก่อน ยกเว้นการลาป่วย จากนั้น เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบสถิติการลาต่าง ๆ ทำการลงรายละเอียดเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจแกผู้บริหารเพื่อทำการอนุมัติวันลาแก่พนักงาน

ปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบัน

-       เกิดการลางานเกินกำหนด เนื่องมาจากการทำงานไม่ต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกวันลาต่าง ๆ ของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

-       เกิดปัญหาลางานตามเกณฑ์แต่ไม่ได้รับเงินตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด

-       ไม่มีการกำหนดวันหยุดประจำปีที่แน่ชัด หรือ กำหนดไม่ครบตามกำหนด

5.              การปรับเงินเดือน

ระบบงานเดิม การปรับเงินเดือน เป็นไปตามความเห็นของหัวหน้า ซึ่งอาจไม่ยุติธรรม ทำให้ระบบงานไม่เป็นมาตรฐานขึ้นกับบุคคลมากกว่าระบบ อาจทำให้พนักงานไม่มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน ทำให้เกิดการเปลี่ยนพนักงานบ่อยครั้ง

ปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบัน

-       พนักงานไม่มีเกณฑ์ในการทำงาน เช่น บางบริษัทมีการตั้งกฎในการเพิ่มเงินเดือนโดยอิงตามอายุงาน หรือ ผลงาน

-       เกิดการทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม ทำงานแค่ให้เสร็จไปวัน ๆ เท่านั้น

-       เกิดการปรับเงินเดือนที่ไม่เป็นมาตรฐาน ไม่มีหลักในการปรับเงินเดือน อาจทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ

6.              การคำนวณเงินเดือน โบนัส เบี้ยลี้ยต่าง ๆ

        ระบบงานเดิม การคำนวณเงินเดือนโดยจะทำการตรวจสอบจากวันทำงาน ในกรณีของ พนักงานรายวัน กรณีรายเดือนจะตรวจสอบจากฐานเงินเดือนที่ตกลงกันไว้

ปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบัน

-       เกิดการคำนวณผิดพลาด เป็นผลมาจากการทำงานที่ไม่ต่อเนื่อง และความไม่รอบคอบของเจ้าหน้าที่

-       เกิดปัญหาในการออกรายงานสรุปที่เป็นไปอย่างล่าช้า และไม่เป็นมาตรฐาน

7.              การออกหนังสือรับรองหรือเอกสารต่าง ๆ จากบริษัท

        ระบบงานเดิม กรณีที่พนักงานต้องการเอกสารที่บริษัท ออกให้ พนักงานจะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการออกเอกสาร และส่งเรื่องต่อ หัวหน้าเพื่อทำการ ลงนามอนุมัติเอกสารดังกล่าว

ปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบัน

-       เกิดการออกเอกสารผิดพลาด อาจเนื่องมาจากข้อมูล หรือ กระบวนการดังกล่าว

-       เกิดปัญหาในการออกรายงานสรุปที่เป็นไปอย่างล่าช้า และไม่เป็นมาตรฐาน

-       เกิดปัญหาการลืม การทิ้งเรื่อง ทำให้ระบบขาดความน่าเชื่อถือ

8.              หนังสือแจ้งเตือน

        ระบบงานเดิม การออกหนังสือเตือนจะออกในกรณี ที่เตือนพนักงานในเรื่องของ การทำงาน การหยุดงาน พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม โดยจะเกิดจากการสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารระดับสูง จากการประเมินการทำงานของพนักงานโดยลูกค้า

ปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบัน

-       เกิดการออกเอกสารผิดพลาด อาจเนื่องมาจากข้อมูล หรือ กระบวนการดังกล่าว

-       เกิดปัญหาในการออกรายงานสรุปที่เป็นไปอย่างล่าช้า และไม่เป็นมาตรฐาน

-       เกิดปัญหาการลืม การทิ้งเรื่อง การทำงานที่ไม่ต่อเนื่อง ทำให้ระบบขาดความน่าเชื่อถือ

9.              กำหนดวันหยุด

9.1      วันหยุดประจำสัปดาห์  วันอาทิตย์

9.2      วันหยุดตามประเพณี

9.2.1         บริษัทฯกำหนดให้มีวันหยุดตามประเพณีปีละไม่น้อยกว่า  13 วัน  โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ  ทั้งนี้บริษัทฯจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นปีๆไป

9.2.2         ถ้าวันหยุดประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์  ให้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีนั้นไปหยุดในวันทำงานถัดไป  และให้พนักงานได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทำงานปกติ

9.2.3         บริษัทฯจะประกาศวันหยุดตามประเพณีให้พนักงานทราบล่วงหน้าภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

9.3      วันหยุดพักผ่อนประจำปี

9.3.1         บริษัทฯกำหนดให้พนักงานลาหยุดพักผ่อนประจำปีได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 

อายุงาน

จำนวนวันลาต่อปีปฏิทิน

ตั้งแต่ 1 ปี  แต่ไม่เกิน 3 ปี

6  วันทำงาน

ตั้งแต่ 3 ปี  แต่ไม่เกิน 9 ปี

10 วันทำงาน

9 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

15 วันทำงาน

9.3.2         พนักงานได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทำงานปกติในวันหยุดพักผ่อนประจำปี

9.3.3         พนักงานผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิลาพักผ่อนประจำปี จะต้องยื่นใบลานำเสนอผู้บังคับบัญชาล่วงหน้า ก่อน1 สัปดาห์ ก่อนวันที่ขอลา  แล้วจัดส่งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

9.3.4         การลาหยุดพักผ่อนประจำปี  ต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชา  จึงจะลาหยุดงานได้  มิฉะนั้นจะถือเป็นการขาดงาน

9.3.5         การเปลี่ยนแปลงวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ได้อนุมัติแล้ว  จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา  ตั้งแต่ระดับผู้จัดการแผนกหรือเทียบเท่าขึ้นไปอีกครั้งหนึ่ง  และแจ้งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบ

9.3.6         ในกรณีมีเหตุจำเป็น  บริษัทฯมีสิทธิเรียกให้พนักงานกลับเข้าปฏิบัติงานได้  โดยผู้บังคับบัญชากำหนดในวันอื่นทดแทน  พนักงานที่ทราบการเรียกตัวแล้วไม่กลับเข้าปฏิบัติงาน  ให้ถือว่าเป็นการขาดงาน

9.3.7         บริษัทฯอาจขอให้พนักงานเปลี่ยน  หรือสงวนสิทธิ์ที่จะเป็นผู้จัดวันลาหยุดพักผ่อนประจำปีแก่พนักงานในแต่ละปี

ปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบัน

-  เกิดการหยุดงานเกินจากวันหยุดประจำปีที่บริษัทกำหนด

เกิดการหยุดงานที่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด

10.       การลาออก และ การสิ้นสุดการจ้างงาน

        ระบบงานเดิม การลาออก หรือ การสิ้นสุดการจ้างงาน โดยปกติ พนักงานจะต้องแจ้งขอลาออกล่วงหน้า 1 เดือน ทำการกรอกแบบฟอร์ม ใบลาออก แล้วส่งเอกสารแก่เจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการส่งเรื่อง ต่อหัวหน้าเพื่อทำการลงนามอนุมัติ และทำการอนุมัติ เก็บกับค่าตอบแทนหรือเงินชดชยในบางกรณี

ปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบัน

-  เกิดการผิดพลาดในกระบวนการตั้งเงื่อนไขหรือคำนวณเงินค่าตอบแทนเพราะไม่ได้เกิดเป็นประจำทำให้เป็นกระบวนการที่ไม่เป็นระบบ

11.       การจ่ายเงินชดเชย

ระบบงานเดิม เป็นการสิ้นสุดสัญญาจ้างแบบมีเงินค่าชดเชยโดยเมื่อพนักงานออกแล้วจะมีการมาติดต่อขอรับเงินค่าชดเชยทำเรื่องกับเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำเอกสาร พร้อมส่งข้อมูลต่อหัวหน้าเพื่อรอการลงนามอนุมัติ

ปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบัน

-       เกิดการคำนวณผิดพลาด เป็นผลมาจากการทำงานที่ไม่ต่อเนื่อง และความไม่รอบคอบของเจ้าหน้าที่

-       เกิดปัญหาในการออกรายงานสรุปที่เป็นไปอย่างล่าช้า และไม่เป็นมาตรฐาน

12.       การแสดงรายงานต่าง ๆ

        ระบบงานเดิม การแสดงรายงาน มี 2 แบบ คือรายงานตามเวลา และ รายงานตามความต้องการ

เช่น รายงานเงินเดือนพนักงานตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ต้องการ รายงานประวัติพนักงานตามต้องการ

รายงานค่าใช้จ่ายให้ผู้บริหารอนุมัติจ่าย รายเดือน เป็นต้น

ปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบัน

-  เกิดการผิดพลาดในกระบวนการออกรายงานเนื่องจากการทำงานที่ไม่ต่อเนื่อง ทำให้เมื่อต้องออกรายงานแล้ว ข้อมูลไม่เรียบร้อย

-  เกิดปัญหาข้อมูลผิดพลาดจากความไม่รอบคอบ

-  เกิดการล่าช้าของรายงานทำให้ไม่ทันเวลาก่อให้เกิดความเสียหายได้

 

2.2 ภาษาที่ใช้ PHP

 

2.3 UML

 

 

2.4 Data Base

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สอบถามโปรเจ็คHR
โปรเจ็คอันนี้ ยังมีงานอยู่ไหมคะ ละถ้าจะให้ส่งต้องจ่ายอะไรยังไง
ไอซ์
ไอซ์
171.96.182.x
13 พ.ค. 2558 21:38 น.
สอบถามเพิ่มเติมผ่านไลน์ LINE ID :readypr0ject.com
หรือโทรศัพท์ 0880251097
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
5 ส.ค. 2559 16:18 น.
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทย ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,153,626 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด516,232 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท19 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก