lnwshop logo

ระบบบริหารจัดการคลีนิกรักษาโรคทั่วไป

ระบบบริหารจัดการคลีนิกรักษาโรคทั่วไป
ระบบบริหารจัดการคลีนิกรักษาโรคทั่วไป thumbnail 1ระบบบริหารจัดการคลีนิกรักษาโรคทั่วไป thumbnail 2ระบบบริหารจัดการคลีนิกรักษาโรคทั่วไป thumbnail 3
หมวดหมู่ โปรเจคจบ+เล่มรายงาน
ราคา 3,200.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
อัพเดทล่าสุด 7 ส.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
บทที 1
บทนำ
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ในการจัดการระบบต่างๆ โดยการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนในการคำนวนการเก็บข้อมูล
ต่างๆ ถือว่าเป็นสิ'งจำเป็นมากในปัจจุบัน เพ'ือท'ีจะทำให้การนำเนินการนั,นรวดเร็วถูกต้องและ
แม่นยำ ทั,งนี,การทำงานของคอมพิวเตอร์อาจจะรวมถึงการใช้โปรแกรมในการทำงาน เช่น งานใน
ด้านบัญชี การเงิน เอกสารต่างๆ ซึ'งมีความจำเป็นต้องนำคอมพิวเตอร์มาใช้ทำงานเอาความสะดวก
ของผู้ใช้ ดังนั,นโปรแกรมต่างๆ จึงต้องมีการพัฒนาขึ,นตามความต้องการของงาน และความสะดวก
ของผู้ใช้ โดยที'โปรแกรมจะต้องสามารถปรับปรุงให้ทันสมัย สามารถเก็บข้อมูลที'เปลี'ยนแปลง
ตลอดได้ เพ'ือท'ีจะได้ประหยัดทั,งเวลาและงบประมาณในการพัฒนาใหม่
โดยที'หอพักฉัตรวิมล เป็นอีกหอพักที'มีการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการระบบ
โดยการใช้ระบบนี,เน'ืองจากเกิดปัญหาหลายด้าน เช่น การจัดเก็บข้อมูลผู้พักโดยข้อมูลเกิดการสูญ
หาย การค้นหาข้อมูลที'ทำได้ยากเนื'องจากข้อมูลมีจำนวนมาก เอกสารที'เก่าเกิดการชำรุด เกิดความ
ล่าช้าในการดำเนินการ
ดังนั,นผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดท'ีจะนำระบบบริหารจัดการหอพักโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการ
ข้อมูลต่างๆเพื'อพัฒนาระบบการทำงานที'มีความซับซ้อนให้เป็นระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพ
มากขึ,น โดยผู้ศึกษาจะพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลหอพัก ข้อมูลผู้เข้าพัก ข้อมูลจองห้องพัก ข้อมูลคืน
ห้องพัก ข้อมูลย้ายห้องพัก ข้อมูลการรับชำระค่าห้องพักและข้อมูลแจ้งซ่อม และสามารถออก
รายงาน ต่างๆท'ีจำเป็น สำหรับหอพักและลูกค้าได้ ซึ'งระบบนี,จะสามารถช่วยในกระบวนการทำงาน
ของเจ้าของหอพักและพนักงาน รวมถึงการบริการผู้เข้าพักอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื'อพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเช่าหอฉัตรวิมล อ.เมือง จ.อุดรธานีให้มี
ประสิทธิภาพ
1.2.2 เพื'อจัดการกับระบบงานด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปที'สามารถเรียกใช้งานได้รวดเร็ว เพื'อ
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่า พนักงานและเจ้าของกิจการ
1.2.3 เพื'อแสดงผลของข้อมูลตามรายการต่าง ๆ ที'ผู้เช่า พนักงานและเจ้าของกิจการต้องการ
2
1.2.4 เพื'อเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้งานกับระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.5 เพื'อนำความรู้ที'ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์
1.3 ขอบเขตำการดำเนินงาน
ระบบบริหารจัดการหอพักฉัตรวิมล อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี ระบบการทำงานที'สามารถใช้ทำงาน
ได้บน Web Based Application ซึ'งประกอบด้วยขอบเขตการทำงานดังนี,
1.3.1 จองห้องพัก
1.3.1.1 สามารถตรวจสอบข้อมูลห้องพักได้
1.3.1.2 สามารถเพิ'ม ลบแก้ไข ค้นหา ข้อมูลการจองห้องพักได้
1.3.1.3 สามารถบันทึกการจองห้องพักได้
1.3.1.4 สามารถออกรายงานการจองห้องพักได้
1.3.1.5 สามารถรับชำระเงินค่ามัดจำการจองห้องพักได้
1.3.2 เช่าห้องพัก
1.3.2.1 สามารถตรวจสอบข้อมูลห้องพักได้
1.3.2.2 สามารถบันทึกข้อมูลการเช่าห้องพักได้
1.3.2.3 สามารถตรวจสอบการทำสัญญาเช่าห้องพักได้
1.3.2.4 สามารถเพิ'ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลการเช่าและการทำสัญญาได้
1.3.2.5 สามารถออกรายงานการเช่าและการทำสัญญาเช่าได้
1.3.3 การรับชำระค่าห้องพัก
1.3.3.1 สามารถบันทึกการชำระเงินได้
1.3.3.2 สามารถเพิ'ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลการชำระเงินได้
1.3.3.3 สามารถคำนวณ ค่าเช่าห้องพักได้
1.3.3.4 สามารถ ออกรายงานการรับชำระเงินได้
1.3.5 คืนห้องพัก
1.3.5.1 สามารถตรวจสอบข้อมูลการย้ายออก
1.3.5.2 สามารถบันทึกข้อมูลการย้ายออกได้
1.3.5.3 สามารถเพิ'ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลการย้ายออกได้
1.3.5.4 สามารถคำนวณค่าเสียหายของห้องพักและคืนเงินมัดจำได้
1.3.5.5 สามารถออกรายงานการย้ายออกได้
3
1.3.6 แจ้งซ่อม
1.3.6.1 สามารถตรวจสอบข้อมูลการซ่อมบำรุงได้
1.3.6.2 สามารถบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงได้
1.3.6.3 สามารถตรวจสอบการซ่อมบำรุงได้
1.3.6.4 สามารถเพิ'ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลการซ่อมบำรุงได้
1.3.6.5 สามารถออกรายงานการซ่อมบำรุงห้อง
1.4 อุปกรณ์และเครืองมือในการดำเนินงาน
1.4.1 Hardware :
1.4.1.1 ADM Athlon™ Neo X2 Dual core Processor L325 1.50 GHz
Ram 1.75 GB
1.4.1.2 เครื'องพิมพ์ จำนวน 1 เครื'อง
1.4.2. ซอฟต์แวร์
1.4.2.1 ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP
1.4.2.2 โปรแกรม Microsoft Visual Studio .NET ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
1.4.2.3 โปรแกรม Crystal Report สำหรับออกรายงาน
1.4.2.4 โปรแกรม Microsoft SQL Server 2005 ใช้สร้างฐานข้อมูล
1.5 ขั%นตอนการดำเนินงาน
1.5.1 นำเสนอหัวข้อต่ออาจารย์ที'ปรึกษา (ศึกษาทฤษฎีและเทคโนโลยีที'ใช้)
1.5.2 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
1.5.3 วิเคราะห์ข้อมูล
1.5.4 ออกแบบโปรแกรม
1.5.5 พัฒนา-ทดสอบ
1.5.5.1 เขียนโปรแกรม
1.5.5.2 ทอสอบย่อย
1.5.5.3 ทดสอบรวม
1.5.5.4 ทดสอบและติดตั,ง
1.5.6 นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
1.5.7 จัดทำเอกสาร
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทย ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม990,088 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด438,941 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท23 พ.ย. 2560
Go to Top