lnwshop logo

ระบบจัดจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออนไลน์

ระบบจัดจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออนไลน์
ระบบจัดจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออนไลน์ thumbnail 1ระบบจัดจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออนไลน์ thumbnail 2
หมวดหมู่ โปรเจคจบ+เล่มรายงาน
ราคา 3,200.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
อัพเดทล่าสุด 23 ส.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ได้มีการพัฒนาและมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยียังมีบทบาทมากในชีวิตประจาวันของมนุษย์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตถือเป็นแหล่งที่ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน มนุษย์ใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล ติดตามข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันใช้ รับ-ส่ง ข้อมูลระหว่างกัน ใช้สนทนาผ่านโปรแกรมต่างๆ การซื้อสินค้าออนไลน์ จองตั๋วหนัง จองตั๋วเครื่องบินการประมูลสินค้า ก็กระทาได้ง่ายนิดเดียว โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
ร้านกฤษดา เป็นร้านจาหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ตั้งอยู่ที่ 339 หมู่ 9 ถนนอุดร-หนองสาโรง ตาบลหมูม่น อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จาหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ซึ่งปัจจุบันมีสินค้ามากมายและยังไม่มีสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ การขายสินค้าแบบเดิมคือการขายตรงและขายเชื่อ ทาให้เสียโอกาสทางการค้า เนื่องจากมีลูกค้ารู้จักเป็นบางส่วน สามารถขายสินค้าได้ในเฉพาะละแวกนั้นและไม่สามารถเปิดบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ดังนั้นผู้จัดทาจึงมองเห็นความสาคัญของการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการจัดทาเว็บไซต์ร้านจาหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าออนไลน์ สามารถดูรายละเอียดของสินค้าได้ และสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ได้เลย โดยไม่เสียเวลาไปเลือกดูสินค้าที่ร้านและลูกค้ายังสามารถทาการชาระเงินผ่านทางธนาคารได้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเข้ามาซื้อของที่ร้าน ทาให้มีความเหนือกว่าคู่แข่งรายอื่น ซึ่งปัจจุบันมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก การจาหน่ายสินค้าทางเว็บไซต์ จึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภคและผู้จาหน่ายในขณะนี้
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์จัดจาหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออนไลน์ กรณีศึกษาร้านกฤษดา ออโต้ คาร์ เซอร์วิส ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2
1.2.2 เพื่อพัฒนาศึกษาและวิเคราะห์ระบบจัดจาหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออนไลน์ กรณีศึกษาร้านกฤษดา ออโต้ คาร์ เซอร์วิส
1.3 ขอบเขตการดาเนินงาน
1.3.1. ระบบสมัครสมาชิก
- สามารถสมัครสมาชิกได้
- สามารถ Login เข้าสู่ระบบและออกจากระบบได้
- สามารถบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกได้
- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสมาชิกได้
1.3.2. ระบบขายสินค้า
-สามารถบันทึก แก้ไข ลบข้อมูลการขายสินค้าหน้าร้านได้
-สามารถตรวจสอบสินค้าได้
-สามารถคานวณราคาขายสุทธิได้
-สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้
-สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตได้
-สามารถบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าได้
-สามารถโอนเงินค่าสินค้าไปยังบัญชีธนาคาร
-สามารถลบแก้ไขยกเลิกข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า
1.3.3. ระบบเช่าพื้นที่โฆษณา
-สามารถเช่าพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ได้
-สามารถเลือกพื้นที่ ขนาด การเช่าพื้นที่โฆษณาได้
-สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข พื้นที่เช่าโฆษณาได้
1.3.4. ระบบการแจ้งชาระเงิน
- สามารถตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชาระเงินค่าสินค้าและการเช่าพื้นที่โฆษณาได้
-สามารถแจ้งชาระเงินการซื้อสินค้าและการเช่าพื้นที่โฆษณาได้
- สามารถบันทึกแก้ไขยกเลิกข้อมูลการแจ้งจ่ายชาระเงินได้
- สามารถชาระเงินออนไลน์ ชาระเงินผ่านบัตรเครดิตทาง PAYSBUY
-สามารถพิมพ์ใบแจ้งชาระเงินได้
3
1.3.5. ระบบตรวจสอบการแจ้งชาระเงิน
-สามารถตรวจสอบการแจ้งชาระเงินการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์และการเช่าพื้นที่ โฆษณาได้
-สามารถบันทึกตรวจสอบการแจ้งชาระเงินค่าสินค้าและการเช่าพื้นที่โฆษณาได้
1.3.6. ระบบการสั่งซื้อสินค้า
-สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึก ยกเลิกการสั่งซื้อได้
-สามารถออกใบสั่งซื้อสินค้าได้
1.3.7. ระบบการรับสินค้า
-สามารถเพิ่ม แก้ไข ยกเลิก บันทึกการรับข้อมูลสินค้าได้
-สามารถตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้าได้
1.3.8. ระบบการตัดจาหน่าย
- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึกยกเลิกข้อมูลการตัดจาหน่ายได้
- สามารถตัดจาหน่ายสินค้าคงเหลือได้
1.3.9. ระบบส่งสินค้า
-สามารถตรวจสอบการแจ้งชาระเงินและตรวจสอบสินค้าได้
-สามารถคานวณราคารวมสุทธิได้
-สามารถตัดยอดสินค้าได้
-สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึกการส่งสินค้าได้
-สามารถพิมพ์ใบส่งสินค้าได้
1.3.10. ระบบจ่ายชาระเงิน
-สามารถตรวจสอบข้อมูลการรับสินค้าได้
-สามารถคานวณราคารวมสุทธิได้
-สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ บันทึกข้อมูลการจ่ายชาระเงินได้
1.3.11. ข่าวประชาสัมพันธ์
-สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์ได้
-สามารถดูจานวนผู้อ่านได้
-สามารถดูรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ได้
4
1.3.12. ระบบพิมพ์รายงานระบบพิมพ์รายงาน
- รายงานสมาชิกสมาชิก
-รายงานการขายสินค้า
-รายงานการเช่าพื้นที่โฆษณา
-รายงานการแจ้งชาระเงิน
-รายงานตัวแทนจาหน่าย
-รายงานสินค้าคงเหลือ
-รายงานการสั่งซื้อสินค้า
-รายงานการรับสินค้า
-รายงานการจ่ายชาระเงิน
-รายงานการตัดจาหน่าย
-รายงานพื้นที่โฆษณา
-สามารถออกใบสั่งซื้อได้
-สามารถออกใบส่งสินค้าได้
-สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือในการดาเนินงาน
1.4.1 ฮาร์ดแวร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 1 เครื่อง
- เครื่อง Printer Hp Deskjet จานวน 1 เครื่อง
- กล้องดิจิตอล SAMSUNG ST550 จานวน 1 เครื่อง
1.4.2 ซอฟต์แวร์
- Dreamweaver CS3 ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
- Adobe Photoshop CS3 ใช้ในการตกแต่งรูปภาพ
- Flash CS3 ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
5
- Apache Web Server เวอร์ชั่น2.2.4 เป็นโปรแกรมที่ทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถให้บริการทางเว็บได้
- mySQL Database เวอร์ชั่น5.0.27 ใช้เป็นฐานข้อมูลของเว็บไซต์
- PHP Script Language เวอร์ชั่น5.2.1 เป็นภาษาในการพัฒนาระบบ
-phpMyAdmin Database Manager เวอร์ชั่น2.9.2 ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการฐานข้อมูล mySQL
1.5 ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.5.1 นาเสนอหัวข้อต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1.5.2 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
-การเก็บข้อมูลจากร้านกฤษดา ออโต้ คาร์ เซอร์วิส
-รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่ได้ลงคอมพิวเตอร์
1.5.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ
1.5.4 พัฒนาและทดสอบระบบ
-นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาพัฒนาระบบ
-ทดสอบย่อย
-ทดสอบการใช้งานเว็บไซต์
-จัดทาคู่มือประกอบ
1.5.5 นาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
1.5.6 จัดทาเอกสาร
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทย ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม990,088 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด438,941 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท23 พ.ย. 2560
Go to Top