lnwshop logo

โปรเจคจบระบบพัสดุ,ระบบแจ้งซ่อม

โปรเจคจบระบบพัสดุ,ระบบแจ้งซ่อม
โปรเจคจบระบบพัสดุ,ระบบแจ้งซ่อม thumbnail 1โปรเจคจบระบบพัสดุ,ระบบแจ้งซ่อม thumbnail 2โปรเจคจบระบบพัสดุ,ระบบแจ้งซ่อม thumbnail 3โปรเจคจบระบบพัสดุ,ระบบแจ้งซ่อม thumbnail 4
หมวดหมู่ โปรเจคสำเร็จรูป
ราคา 2,800.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 25 มิ.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
บทที่ 1 บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำ คญั   การบริหารจัดการอุปกรณ์ในชั้นเรียนเป็นสิ่งที่ส าคััและมีีละ่ออการด าเนินงาน               โดยโปรลกรีเดิีที่ีีอยูอ ในการจัดเก็บข้อีูะอุปกรณ์เหะอานี้ ยังใช้การบันทึกข้อีูะในรูปของเอกสาร เป็นหะักหรือีีะักษณมการจัดเก็บละมบันทึกข้อีูะลบบีือ (manual system) ซึ่งท าให้ยาก่ออการ บริหารจัดการ การดูละ ละมการบ ารุงรักษา อีกทั้งยังีีจ านวนอุปกรณ์ในชั้นเรียนเยอมละมกรมจัด กรมจายไป่าีสอวน่อางๆ ปรมกอบกับคัณมวิทยาศาส่ร์ ยังไีอีีโปรลกรีที่สาีารถเข้าีาชอวยบริหาร ในการจัดการ จึงท าให้เกิดปัแหาในการเก็บรวบรวีข้อีูะที่ีีลบบไีอเป็นรมบบ ข้อีูะเสี่ยง่ออการ สูแหาย การคั้นหา การ่รวจสอบ ละมการออกรายงาน่อางๆ ท าได้ยากละมใช้เวะานาน ไีอสาีารถ ่รวจสอบสถานมของอุปกรณ์ที่ซออีบ ารุงได้ ซึ่งอุปกรณ์ล่อะมอยอางนั้น ีีอายุการใช้งานไีอเทอากัน   ท าให้วิธีการบ ารุงรักษาก็จมล่ก่อางกันออกไป การพัฒนารมบบจัดการข้อีูะการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในชั้นเรียนนั้น จมชอวยให้อุปกรณ์เหะอานี้ อยูอในสภาพเรียบร้อย พร้อีใช้งาน หากีีการเสียหายหรือช ารุดเพียงเะ็กน้อยคัวรรีบซออีลซีให้ เรียบร้อย เพื่อคัวาีเสียหายจมไีอขยาย่ัวออกไปจนไีอสาีารถซออีลซีได้ ซึ่งเป็นการยืดอายุการใช้ งาน ละมปรมหยัดคัอาใช้จอาย จึงจ าเป็นอยอางยิ่งที่จม่้องีีการจัดการกรมบวนการซออีบ ารุงนี้ จากปัแหาที่กะอาวีาข้าง่้น จึงได้น าเทคัโนโะยีเข้าีาปรมยุก่์ใช้ส าหรับจัดการข้อีูะในสอวน ่อางๆ ีาพัฒนาเป็นโปรลกรีจัดการข้อีูะการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในชั้นเรียนขึ้น ซึ่งน าีาใช้ลทนการ จัดเก็บข้อีูะลบบเดิี เพื่อเข้าีาชอวยท าให้กรมบวนการท างาน ให้ีีคัวาีรวดเร็วถูก่้องลีอนย าีาก ยิ่งขึ้น สาีารถจัดเก็บฐานข้อีูะได้อยอางเป็นรมบบ ละมอ านวยคัวาีสมดวกให้ลกอ ลู้ที่เกี่ยวข้องกับการ ด าเนินงานนี้ได้  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของปญัหำพิเศษ  เพื่อพัฒนาโปรลกรีปรมยุก่์บนเว็บ (Web application) ที่ชอวยในการบริหารจัดการข้อีูะ อุปกรณ์ในชั้นเรียน ให้ีีการจัดเก็บข้อีูะ่อางๆะงในคัอีพิวเ่อร์ ลก้ไขปัแหาการจัดเก็บข้อีูะที่ ซ้ าซ้อนละมะดการกรมจายของข้อีูะ ท าให้การ่รวจสอบ จัดเก็บฐานข้อีูะได้อยอางเป็นรมบบ สองละ ให้การคั้นหา ละมการบันทึก ลก้ไขข้อีูะ ท าได้สมดวก ีีคัวาีถูก่้องละมีีคัวาีรวดเร็วีากยิ่งขึ้น ะดปริีาณกรมดาษละมงอาย่ออการจัดเก็บละมการ่รวจสอบ ท าให้การท างานสาีารถด าเนินไปได้ อยอางีีปรมสิทธิภาพ โดยีีการก าหนดให้ลู้คัวบคัุีดูละ ลู้ซออีบ ารุง ่รวจเช็คั หรือซออีบ ารุง่าี รมยมเวะาที่ก าหนด โดยีีการบันทึกปรมวั่ิการใช้งานละมปรมวั่ิการซออีลซีไว้ชัดเจน  
1.3 ขอบเขตของปัญหำพิเศษ 
  1) ขอบเข่ของโปรลกรีนี้ ในสอวนของลู้ใช้งาน (User) จมสาีารถลจ้งอุปกรณ์ในชั้นเรียน  ที่ช ารุดลบบออนไะน์ได้ละมสาีารถดูปรมวั่ิการลจ้งช ารุดในล่อะมวันได้  2) ในสอวนของลู้ดูละ (Admin) จมเป็นลู้ด าเนินการในเรื่องของการลจ้งซออีอุปกรณ์ที่ช ารุด ละมยังดูละในสอวนของการจัดการข้อีูะพื้นฐานของโปรลกรี คัือ การเพิ่ีข้อีูะ การลก้ไขข้อีูะ ละม การะบข้อีูะ ซึ่งข้อีูะพื้นฐาน ได้ลกอ ข้อีูะเกี่ยวกับเะขคัรุภัณฑ์ (เะขคัรุภัณฑ์, สถานมเะขคัรุภัณฑ์), ข้อีูะเกี่ยวกับรายะมเอียดการลจ้งซออี (สถานมการลจ้งซออี, ปรมเภทการสองซออี, รายการซออี), ข้อีูะเกี่ยวกับรายะมเอียดการลจ้งช ารุด (สถานมการลจ้งช ารุด, ปรมเภทการลจ้งช ารุด), ข้อีูะ เกี่ยวกับบุคัะากร (บุคัะากร, ปรมเภทบุคัะากร) ข้อีูะเกี่ยวกับอุปกรณ์ (อุปกรณ์, ปรมเภทอุปกรณ์, อุปกรณ์ที่ีีในล่อะมห้อง), ข้อีูะเกี่ยวกับเกี่ยวกับสถานที่ (่ึก, เะขห้อง, บริษัทที่สองซออี) เป็น่้น 3) โปรลกรีนี้จมคัะอบคัะุีในสอวนของอุปกรณ์ในชั้นเรียน อันได้ลกอ เคัรื่องส ารองไฟฟ้า (UPS), เคัรื่องปรับอากาศ (Air), เคัรื่องฉายภาพชนิดฉายลสงลอานลลอนลอะซีดี (LCD projector),     จอโปรเจคัเ่อร์ (projector screen), เคัรื่องฉายภาพ 3 ีิ่ิ (Digital Visualizer) เทอานั้น  4) โปรลกรีจมีีการเก็บบันทึกปรมวั่ิการด าเนินการ่อางๆในรมบบ เชอน บันทึกปรมวั่ิการ ลจ้งอุปกรณ์ในชั้นเรียนที่ช ารุด, บันทึกปรมวั่ิการสองซออีอุปกรณ์ในชั้นเรียน, บันทึกการรับคัืน อุปกรณ์ในชั้นเรียนที่ซออีเสร็จละ้ว, บันทึกข้อีูะสถานที่ใช้งานอุปกรณ์ได้อยอางะมเอียด รมบุห้องที่    ใช้งานอุปกรณ์ได้ ละมปรับปรุง ่ิด่าีการเปะี่ยนลปะงสถานที่ใช้งานอุปกรณ์ในชั้นเรียน บันทึก           เะขคัรุภัณฑ์ของอุปกรณ์ในชั้นเรียนได้อยอางคัรบถ้วน  5) โปรลกรีสาีารถลจ้งเ่ือนอุปกรณ์ในชั้นเรียนที่จมหีดปรมกันได้ละมสาีารถลจ้งเ่ือน อุปกรณ์ในชั้นเรียนที่ถึงก าหนดการบ ารุงรักษาได้ 
 
1.4 ประโยชน์ทคี่ำดวำ่จะได้รับ 1.4.1  โปรลกรีปรมยุก่์นี้ชอวยให้การบริหารจัดการข้อีูะงอายขึ้น ชอวยะดการจัดเก็บข้อีูะ ที่ซ้ าซ้อนละมะดการกรมจายของข้อีูะ ท าให้กรมบวนการท างานที่ีีปรมสิทธิภาพ ละมรวดเร็วยิ่งขึ้น 1.4.2  โปรลกรีปรมยุก่์นี้สาีารถชอวยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในชั้นเรียนได้ยาวนาน ยิ่งขึ้น เป็นการะด่้นทุนการด าเนินงาน ทั้งทาง่รงละมทางอ้อี 1.4.3  โปรลกรีปรมยุก่์นี้ชอวยพัฒนาการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในชั้นเรียน ให้ีีคัวาีเป็น รมบบ ีีคัวาีปะอดภัยีากยิ่งขึ้น 
1.5 ขั้นตอนในกำรด ำเนนิงำน   1.5.1 ศึกษาการท างานของรมบบงานเดิี เพื่อหาปัแหาที่เกิดขึ้นละมน าีาใช้เป็นลนวทางใน การปรับปรุง ออกลบบ วิเคัรามห์ เพื่อพัฒนารมบบงานใหีอให้ใช้กับงานจริงได้ 1.5.2 ท าการเก็บรวบรวีข้อีูะละมคัวาี่้องการของลู้ใช้งาน เพื่อน าีาใช้ปรมกอบ       การพัฒนาโปรลกรี  1.5.3 ท าการวิเคัรามห์ละมออกลบบกรมบวนการท างานละมฐานข้อีูะของรมบบ   -  วิเคัรามห์หาข้อสรุปจากคัวาี่้องการ   -  Design System, Design Website, ER Diagram, Data Flow Diagram  1.5.4 เริ่ี่้นเขียนโปรลกรี พัฒนา่าีที่ได้ออกลบบไว้   -  เขียนโปรลกรีในสอวนของรมบบ่อางๆ   -  เชื่อีโยงฐานข้อีูะกับสอวนอื่นๆ  1.5.5 ทดสอบการใช้งานละมลก้ไขในสอวนที่ลิดพะาดของโปรลกรี 1.5.6 จัดท าเอกสารปรมกอบการใช้งานละมเอกสารอ้างอิงในการศึกษาเพื่อท าปัแหาพิเศษ 1.5.7 สองีอบงาน 
 
1.6 อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรท ำปัญหำพิเศษ 1.6.1 ฮาร์ดลวร์  1.6.1.1 คัอีพิวเ่อร์ลบบพกพา  ข้อก าหนดของคัอีพิวเ่อร์ที่ใช้   1.6.1.1.1 หนอวยปรมีวะละกะาง (CPU) AMD A8  1.6.1.1.2 ลรี 8 GB  1.6.1.1.3 ฮาร์ดดิสก์ 500 GB  
1.6.2 ซอฟ่์ลวร์ 1.6.2.1 โปรลกรีที่ใช้ในการสร้างสอวน่ิด่ออกับลู้ใช้ คัือ Microsoft Visual Studio 2010 1.6.2.2 โปรลกรีที่ใช้ในการจัดการฐานข้อีูะ คัือ Microsoft SQL Server 2008 R2 
1.6.3 รมบบปฏิบั่ิการ 1.6.3.1 รมบบปฏิบั่ิการ Windows 7 (64 bit) 
 
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทย ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,150,171 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด514,711 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท17 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก