lnwshop logo

โปรเจคระบบกองทุนหมู่บ้าน

โปรเจคระบบกองทุนหมู่บ้าน
โปรเจคระบบกองทุนหมู่บ้าน thumbnail 1โปรเจคระบบกองทุนหมู่บ้าน thumbnail 2โปรเจคระบบกองทุนหมู่บ้าน thumbnail 3โปรเจคระบบกองทุนหมู่บ้าน thumbnail 4โปรเจคระบบกองทุนหมู่บ้าน thumbnail 5
หมวดหมู่ โปรเจคสำเร็จรูป
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 27 ก.ค. 2560
ความพึงพอใจ
4.50/5 จาก 2 คน
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

เขียนด้วย Visual Studio

ใช้ฐานข้อมูล SQL SERVER


ไฟล์ที่จะได้ครับคือ

เอกสารProject2_WORD

เอกสารProject2_PDF

ชุดSETUP

ไฟล์โปรเจค

ไฟล์ฐานข้อมูล .MDF

ตัวอย่างข้อมูลในไฟล์เอกสารที่จะได้รับ

บทที่ 1

บทนำ

 

 

1.1        ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

         กองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือ ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 ในรัฐบาลนายกทักษิณ ชินวัตร เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ที่ทางรัฐบาลได้มีนโยบายออกมา โดยได้ให้เงินลงทุนแก่หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1,000,000 บาท และให้จัดตั้งเป็นกองทุนหมู่บ้านและได้ให้ลูกบ้านที่มีรายได้น้อยได้มากู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ หรือประกอบกิจการภายในหมู่บ้าน และทางกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือเองก็ได้ให้ลูกบ้านมากู้ยืมเงินไปประกอบกิจการของลูกบ้านเองมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

         จากการศึกษาระบบการทำงานของระบบการทำงานของกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือ          เดิมนั้นทางกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือ ได้ทำการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ภายในกองทุนหมู่บ้าน       บ้านนาเหนือ ด้วยมือ ซึ่งจะก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อน มีข้อผิดพลาดได้ง่าย และอาจก่อให้เกิดการกระจัดกระจายเกิดการสูญหายของเอกสารข้อมูลได้ และทางกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือ        ยังได้จัดเก็บข้อมูลบางส่วนโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งก็สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นบางส่วนเท่านั้น สาเหตุที่ทางกองทุนใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพราะทางกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือ เองไม่มีการนำเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปมาใช้จัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล ทำให้การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควร

         ดังนั้นจากการทำงานเดิมของทางกองทุนเองสามารถสรุปปัญหาได้ดังนี้คือ

                1.1.1      ค้นหาข้อมูลเป็นไปอย่างลำบาก และล่าช้า

                1.1.2      การจัดเก็บข้อมูลด้วยมือทำให้มีการเปลืองพื้นที่หรือสถานที่ในการจัดเก็บรักษาเอกสารนั้น ๆ

                1.1.3      เอกสารมีโอกาสศูญหายได้

                1.1.4      ทางกองทุนเงินล้านเองไม่มีโปรแกรมที่จะนำมาจัดเก็บข้อมูลที่ดีนัก

จากปัญหาดังกล่าวมาแล้วนั้น ผู้จัดทำได้คิดถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ                      ทำการเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อนำมาพัฒนาระบบการจัดการกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือ


1.2  วัตถุประสงค์

        1.2.1  เพื่อพัฒนาระบบบริหารกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือ ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

        1.2.2   เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงานเดิมให้มีประสิทธิภาพ และมีความสะดวก                 ในการใช้งาน

        1.2.3  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมระบบกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือต่อไป

               

1.3  ขอบเขตของการดำเนินงาน

        1.3.1  การเข้าระบบนั้นจะมีการ Login โดยมีผู้ใช้อยู่ 2 ประเภท คือ

1.3.1.1   เป็นสมาชิกผู้ปฏิบัติงาน

-  สามารถเข้าไปเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลที่อยู่ในระบบได้ทั้งหมด เช่น             ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลสัญญากู้เงิน ข้อมูลการคืนเงิน ข้อมูลเงินฝากสัจจะ ข้อมูลหุ้น

-  สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ทุก ๆ ส่วนในระบบ

1.3.1.2   เป็นสมาชิกที่ไม่มีหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน

-  สามารถ Login เข้าไปดูข้อมูลที่เป็นของสมาชิกคนที่ Login เข้าไปเท่านั้น

1.3.2  ในระบบนี้มีการเก็บข้อมูลของ ประวัติสมาชิก, การกู้เงิน, การคืนเงิน, เงินฝากสัจจะ, รายรับรายจ่ายกองทุน และ ข้อมูลหุ้น

1.3.3  สามารถทำการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น บันทึก, ลบ, แก้ไขและค้นหา           ข้อมูลของสมาชิก, ข้อมูลการกู้เงิน, ข้อมูลการคืนเงิน, ข้อมูลเงินฝากสัจจะ, ข้อมูลรายรับรายจ่ายกองทุน และ ข้อมูลหุ้น

1.3.4  รายงาน เช่น

1.3.4.1   รายงานบัญชีรายชื่อสมาชิก

1.3.4.2   รายงานหนังสือสั่งจ่ายเงินกู้เข้าบัญชีผู้กู้กองทุนหมู่บ้าน

1.3.4.3   รายงานใบแนบใบสั่งจ่ายเงินกู้เข้าบัญชีผู้กู้กองทุนหมู่บ้าน

1.3.4.4   รายงานรายรับและรายจ่ายกองทุน

1.3.4.5   รายงานลูกหนี้ทั้งหมด

1.3.4.6              ใบทวงหนี้

 

 

 

1.4  อุปกรณ์และเครื่องมือในการดำเนินงาน

        1.4.1  ฮาร์ดแวร์

                   1.4.1.1  คอมพิวเตอร์ที่มี CD-RW Drive จำนวน 1 เครื่อง

                   1.4.1.2  หน้าจอมี ขนาดจอไม่ต่ำกว่า 800 X 600

                   1.4.1.3  เครื่องสำรองไฟ UPS 1 ตัว

                   1.4.1.4  เครื่องพิมพ์เอกสาร 1 เครื่อง

                   1.4.1.5  แรมไม่ต่ำกว่า 128 MHz

                   1.4.1.6 ฮาร์ดดิสก์มีความจุ ไม่ต่ำกว่า 40 GB

        1.4.2  ซอฟต์แวร์

                   1.4.2.1  โปรแกรม Microsoft Visual Basic.Net 2002 เพื่อพัฒนาระบบบริหารกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือ

                   1.4.2.2 โปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 ในการจัดการฐานข้อมูล

                   1.4.2.3  โปรแกรม Crystal Report for Visual Studio .NET ใช้ในการออกรายงาน

                        

1.5   ขั้นตอนการดำเนินงาน

          1.5.1     ศึกษาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและระบบงานของทางกองทุนหมู่บ้าน              บ้านนาเหนือว่ามีวิธีการทำงานอย่างไรและหาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่ทางกองทุนหมู่บ้านให้มา

          1.5.2     วิเคราะห์ระบบ หลังจากการศึกษาข้อมูลที่ทางกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือได้ให้มานั้นทำการลงมือวิเคราะห์ระบบงาน เช่น การเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล หรือ DFD เป็นต้น โดยจะกระทำควบคู่ไปกับการการออกแบบระบบงาน

          1.5.3     การออกแบบระบบงาน ซึ่งได้แก่ การออกแบบฐานข้อมูล เช่น การเขียน Data Dictionary หรือ Meta Data การเขียน ER Diagram การออกแบบหน้าจอ เป็นต้น

          1.5.4     ทำการพัฒนาระบบงาน เมื่อได้ออกแบบระบบงานก็นำเอาระบบที่ออกแบบมาสร้าง      เป็นระบบ หรือที่เรียกว่า หน้า Form และทำการทดสอบโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาควบคู่กันไปด้วย เมื่อมีปัญหาก็จะปรับปรุงด้วย

          1.5.5     การจัดทำเอกสารคู่มือ เมื่อสร้างระบบขึ้นมาแล้วนั้นการที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมได้นั้น จะต้องจัดทำเอกสารหรือคู่มือเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำความเข้าใจโปรแกรมได้อย่างถ่องแท้ มากขึ้น

          1.5.6     นำไปใช้ โดยจะทำการติดตั้งโปรแกรมให้กับผู้ใช้ได้ใช้งานระบบที่สร้างขึ้นมาใหม่

          1.5.7     ทำการประเมินผล เพราะเมื่อผู้ใช้ได้ใช้ระบบไปได้สักระยะหนึ่งแล้วก็จะต้องมีการติดตามผลของการใช้งานว่ามีความเหมาะสมกับกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือมากน้อยเพียงไร หากมีข้อผิดพลาดหรือทางกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือต้องการอะไรเพิ่มเติมก็ทำการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมต่อไป

          1.5.8     สรุปผลการดำเนินงาน


1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1   ทางกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือมีการจัดเก็บข้อมูลที่ดีขึ้น มีความถูกต้องมากขึ้น

1.6.2  ค้นหาข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น

1.6.3 หากทางกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือมีเอกสารสูญหายไปก็ยังสามารถดูได้จากฐานข้อมูล ที่มีอยู่ในระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมาได้อย่างสะดวกและใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานได้                 ในระดับหนึ่ง

1.6.4  ทางกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือได้โปรแกรมที่สามารถนำไปจัดการเก็บข้อมูลต่าง ๆ     เป็นระบบฐานข้อมูลที่ดี

1.6.5 ทางกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือได้มีการปรับปรุงระบบเก่าให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

 

ความพึงพอใจ:
ReadyProject
21 ก.ค. 2557 10:55 น.
สามารถปรัยเปลี่ยนได้เองครับ เพราะได้ซอสโค้ดด้วย
ความพึงพอใจ:
Nongnapat phrompiriyasakun
20 ก.ค. 2557 17:40 น.
โปรเจคที่เราสั่งซื้อสามารถมาปรับเปลื่ยนข้อมูลได้เลหรือเปล่า และเมื่อซื้อแล้ววิธีการลงโปรแกรมลงง่ายหรือเปล่า เพราะมือใหม่อยู่ค่ะ
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
โปรเจคตัวนี้ใช้งานได้เลยไหมคะ หรือต้องแก้ไขอะไรอีกไหม
โปรเจคตัวนี้ มี er diagram ให้ ใช่ไหมคะ และตัวโปรแกรมสามารถใช้งานได้เลยไหมคะ
ตัว Database SQL ต้องแก้ไขอะไรอีกไหมคะ
รบกวนช่วยตอบหน่อยค่ะ เพราะจะเอาไปเสนออาจารย์อีกรอบค่ะ ถามรายละเอียดตัวโปรแกรมก่อน เพราะถ้าเสนอผ่านก็จะได้ซื้อโปรแกรมตัวนี้เลย เพราะทำโปรเจคคนเดียวค่ะ เวลาจำกัดมากๆ รบกวนติดต่อกลับหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ
น้ำ
น้ำ
124.122.175.x
11 ก.ย. 2560 23:19 น.
อยากทราบว่าโปรแกรมมีระบบบัญชีด่้วยมั้ยคะ
อยากทราบว่าโปรแกรมมีระบบบัญชีด่้วยมั้ยคะ
จิราภรณ์ สิงหเลิศ
จิราภรณ์ สิงหเลิศ
223.206.237.x
2 ก.ย. 2560 21:27 น.
พัฒนาด้วยอะไรครับ แล้ว ฐานข้อมูลใช้อะไรครับ
พัฒนาด้วยอะไรครับ แล้ว ฐานข้อมูลใช้อะไรครับ ถามหากจะต่อยอดจริงจะได้คิดต่อได้
goldsky
goldsky
202.44.228.x
28 เม.ย. 2559 11:09 น.
พี่คับ ใช่ VB อะไรคับ
ใช้โปรแกรม vb 2010 ใช่ไหมคับ ถ้าใช่ลดหน่อยไห้ไหมคับพี่
อานนท์ ไชยแยง
อานนท์ ไชยแยง
58.10.36.x
1 เม.ย. 2557 07:54 น.
ระบบโปรแกรมนี้ ออนไลน์หรือป่าวครับ
ระบบโปรแกรมนี้ ออนไลน์หรือป่าวครับ
และมีแบบออนไลน์ไหมครับ
ประวิทย์
ประวิทย์
27.55.223.x
2 ก.พ. 2557 15:45 น.
เป็น offline ครับ
แบบ ออนไลน์ก็มี ติดต่อเพิ่มเติม 0880251097
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
3 ก.พ. 2557 09:40 น.
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทย ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,153,626 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด516,232 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท19 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก