lnwshop logo

โปรเจครถเช่า VB6

โปรเจครถเช่า VB6
โปรเจครถเช่า VB6 thumbnail 1โปรเจครถเช่า VB6 thumbnail 2โปรเจครถเช่า VB6 thumbnail 3โปรเจครถเช่า VB6 thumbnail 4โปรเจครถเช่า VB6 thumbnail 5โปรเจครถเช่า VB6 thumbnail 6
หมวดหมู่ โปรเจคสำเร็จรูป
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 27 ก.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

โปรเจคเขียนด้วย VB6 ใช้ฐานข้อมูล Access 

 เมื่อซื้อสินค้าไฟล์ที่จะได้ครับคือ

- ไฟล์ source code โปรเจค Visual Basic

- ไฟล์ฐานข้อมูล Access 

- ไฟล์เอกสารรูปเล่มบทที่ 1 - 5

- ไฟล์รูปภาพประกอบการทำโปรเจคอื่นๆ

ตัวอย่างเอกสารดังนี้

บทที่ 1
บทนำ

 

1.1 ที่มาของโครงงาน

ปัจจุบันการจัดทำบัญชีของสำนักงานแห่งนี้ใช้โปรแกรมหนึ่งเพื่อคำนวณยอดและสรุปผลทางด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องของการทำบัญชี แต่โปรแกรมที่ใช้อยู่นั้น ระบบการจัดเก็บข้อมูลยังไม่สามารถตอบสนองกับผู้ใช้งานได้ โดยหากผู้ใช้งานต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง ข้อมูลที่แสดงนั้นจะแสดงเป็นรายการต่างๆเพียง 1 รายการต่อ 1 หน้า หากผู้ใช้งานต้องการ สรุปยอดย้อนหลังหรือจะทำการตรวจสอบ ผู้ใช้งานต้องพิมพ์ออกมาที่ละรายการ แล้วรวบรวมเป็นแฟ้มเอกสารเก็บไว้เพื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้

ในส่วนของรายงานสรุปยอดอื่นๆ ที่จะสามารถช่วยในการตัดสินใจให้กับผู้บริหารได้นั้น ทางสำนักงานให้นี้ ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ โดยลูกค้าต้องการที่จะทราบถึงแนวโน้มในการสั่งซื้อวัสดุหรือสินค้าที่จะไม่ส่งผลกระทบกับบริษัท บางครั้งการจัดเก็บสินค้าคงคลังไว้มากเกินความจำเป็นอาจทำให้เกิดการขาดทุนได้ หรือจะเป็นการตรวจสอบราคาสินค้าก่อนสั่งซื้อว่าหากราคาต้นทุนของสินค้าเพิ่มขึ้น ทางบริษัทควรจะสั่งสินค้าจำนวนเท่าไหร่ ปัญหาเล่านี้ทางสำนักงานเอง ยังไม่สามารถตอบโจทย์เล่านี้ได้

ระบบนี้จึงสามารถมีส่วนช่วยทั้งในการสรุปภาพรวมต่างๆเพื่อช่วยให้ทางบริษัทลูกค้า ตัดสินใจที่จะลงทุนหรือจัดการในการจัดสรรในส่วนต่างๆในครั้งต่อไปได้ อีกทั้งระบบสามารถให้ทางบริษัทที่เป็นลูกค้ากับสำนักงานบัญชีแห่งนี้ เข้ามาตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ด้วยตนเอง เช่น การดูระบบรายงานต่างๆ,ประเมินการสั่งซื้อในครั้งต่อไป และ ตรวจสอบสินค้าคงคลังได้ เป็นต้น ระบบนี้จะสามารถลดความยุ่งยากในการตรวจสอบข้อมูลและลดความผิดพลาดของข้อมูลในบางส่วนได้ เพื่อนำข้อมูลเหล่านั่นมาตรวจสอบภายหลังอย่างถูกต้องมากขึ้นได้ ยังช่วยจัดการในการจัดเก็บของมูลของสำนักงานอย่างเป็นระบบและผู้จัดทำหวังว่าระบบนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มาขึ้น

1.2 แนวทางการพัฒนาโครงงาน

1.2.1ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการทำงานของร้าน โดยศึกษาจากระบบงานของร้าน ผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาในส่วนของการบริหารจัดการ รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยได้สอบถามรายละเอียด และข้อมูลจากเจ้าของร้าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งจะพัฒนาในเรื่องของการจัดการข้อมูล เอกสาร

 1.2.2 นำข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาในเบื้องต้นมาดำเนินการวิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบ (User Requirement) เพื่อนำไปวิเคราะห์และออกแบบระบบในขั้นตอนต่อไป

1.2.3 ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบ โดยผู้พัฒนาโครงงานได้นำเอาภาษายูเอ็มแอล (UML) มาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบซึ่งภาษายูเอ็มแอลเป็นภาษารูปภาพในการกำหนดลักษณะของคลาส และการออกแบบระบบโครงสร้างของโปรแกรม ซึ่งจะได้ออกมาเป็นแผนภาพ (Diagram) และแผนภาพเหล่านี้ทำให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้พัฒนาระบบ (Programmer) กับผู้ใช้ระบบ (User) และทำให้การปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมได้ง่ายขึ้น ในส่วนของการออกแบบฐานข้อมูลได้นำระบบการจัดการฐานข้อมูลเข้ามาช่วยในการจัดการและออกแบบฐานข้อมูล

1.2.4 เขียนโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ โดยดำเนินการเขียนโปรแกรมตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบ

1.2.5 ดำเนินการทดสอบการทำงาน ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.2.6 สรุปผลการทำงานของระบบ จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงานของโครงงานและจัดทำคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการพัฒนาระบบต่อ

1.3 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.กกเพื่อช่วยในการบันทึกข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

2.กกเพื่อช่วยในการจัดการข้อมูลตัวรถให้มีระบบ

3.     เพื่อทำให้ความซับซ้อนในการค้นหาข้อมูลน้อยลง

4.     เพื่อช่วยให้การจัดรายงานต่างๆ

5.     เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลการเช่า – คืนของลูกค้า

1.4 ขอบเขตโครงงาน

          ระบบบริหารงานร้านเช่ารถแท็กซี่ ที่พัฒนาขึ้นในโครงงานนี้ มีขอบเขตความสามารถดังต่อไปนี้

1.กกศึกษาระบบงานและรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน

2.     ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากระบบงานเดิม

3.     สำรวจความต้องการของผู้ใช้งานโดยวิธีการสัมภาษณ์

4.     ศึกษาความเป็นไปได้ของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

5.     การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

6.     การออกแบบและสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

7.     การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

8.     การทดสอบและแก้ไขโปรแกรมประยุกต์

9.     การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์

10.  นำเสนอและประเมินผล

 

1.5 ทรัพยากรที่ใช้

      1. ทรัพยากรทางด้าน Hardware

1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็ว 1 GHz. ขึ้นไป

1.2 หน่วยความจำ (RAM) 1024 MB. ขึ้นไป

1.3 ฮาร์ดดิสก์ ซึ่งมีความจุ 80 GB.

      2.  ทรัพยากรทางด้าน Software

2.1 ระบบปฏิบัติการ Windows XP Professional

2.2VB6(Visual Basic 6.0)              

2.3Microsoft Access

            2.4 Adope Photoshop

 

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ระบบอู่เช่ารถแท็กซี่จะเป็นระเบียบในการจัดการเช่า-คืนมากยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ

2.            ทำให้เกินภาพพจน์ที่ดีแก่ลูกค้าในด้านการบริการที่สะดวกและรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการให้บริการมีความถูกต้องแม่นยำ

3.             สามารถจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบช่วยให้การบันทึกข้อมูลมีความเป็นระเบียบ

และช่วยลดระยะเวลาในการทำงานให้สั้นลง

 

4.            ช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานการจัดการภายในระบบ ลดต้นทุนด้านเอกสารที่นำมาประกอบการในด้านธุรการ

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทย ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,154,265 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด516,488 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท22 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก